onsdag 22. januar 2014

#088 Hexagonal platter

- scroll down for english -

Innimellom mengder av kuldegrader har jeg fått jobbet en del (og er nå helt ferdig) med et helt nytt prosjekt - et sekskantet fat(!). Jeg har begynt å utforske dreiing "ut av senter" og synes dette er et godt sted å begynne. Jeg har anskaffet meg Robert Sorbys "stebcentres" som jeg her bruker både i spindelen og bakdokka for å få et tilstrekkelig godt tak i emnet som svinges rundt ute av balanse.

Først sagde jeg ut et passe stort emne i Ask (Fraxinus excelsior) på båndsaga og skrudde det fast i en planskive. Så dreide jeg det rent og plant på alle sidene og lagde spor til chucken forran og bak. Deretter brukte jeg dreiebenkens innebygde indekssystem og streket opp 12 linjer på utsiden som hjelp til oppdelingen og dreiingen.

Deretter tok jeg emnet av dreiebenken og delte det i seks med blyantstreker (likt på begge sider med hjelp fra linjene på ytterkanten). Så brukte jeg passer til å tegne inn en like stor ring på begge sider. Dermed hadde jeg seks punkter på hver side, rett ovenfor hverandre.

Nå startet dreiingen ut av senter. Ved å holde emnet i hver av de seks nye aksene og dreie vekk litt av det ytterste treverket fikk jeg til slutt et emne med seks kanter. Til slutt brukte jeg de sentrerte chuck-sporene til å dreie et fat som beholdt den ytre sekskantede formen jeg nettopp hadde laget. Fatet pusset jeg ned til 600K og gav et strøk med Odie's Oil.

Jeg er svært fornøyd med prosjektet, og synes det er spennende å utforske nye teknikker innenfor tredreiing :)

Håper dette var forståelig beskrevet. Her er en link til en YouTube-video fra Robert Sorby på et lignende prosjek


In between some quantities of cold weather, I have worked (and am now completely finished) with a brand new project - a hexagonal platter(!). I have begun to explore turning "out of center " and think this is a good place to start. I have purchased Robert Sorbys "stebcentres" which I use both in the spindle and tailstock to get a sufficient and secure hold of the blanks that swings around out of balance.

I first sawed out a suitable blank in Ash (Fraxinus excelsior) on the band saw and screwed it on to a faceplate. Then I turned it nice and flat on all sides and made ​​recesses for the chuck on both ends. Next I used the lathes built in index system to make 12 pencil lines on the outside to help dividing and turning it.

Now I took the blank of the lathe and divided it into six with pencil lines (similar on both sides with the help of the lines on the outer edge). Then I used a compass to draw an equally large ring on both sides. Finally I had six points on each side, right above each other.

Now the turning out if centre could start. By holding the blank in each of the six axes and turning away some of the outer wood, I ended up with a hexagonal blank. Finally, I used the centered recesses for the chuck to turn a platter which retained the outer six-sided shape I had just made​​. I sanded the platter down to 600K and finished with Odie's Oil :) 

I am very happy with the result of the project and I really think it is exiting and rewarding to explore new techniques on the lathe :)

I hope this was described understandably. Here is a link to a YouTube video from Robert Sorby on a similar project.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar