torsdag 2. januar 2014

#085 Oak transplant in Ash bowl (+ happy new year)

- scroll down for english - 

Godt nytt år alle sammen! Det gleder meg stort å gå løs på et nytt år med tredreiing!

Årets første prosjekt begynte jeg egentlig på en stund før jul. Det skulle bli en bolle i Ask (Fraxinus excelsior), men viste seg å ha noen dype sprekker. Jeg satte den da på hylla, fordi jeg ikke klarte å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre med den. Skulle jeg forsøke å lime sprekkene eller dreie dem bort (og dermed redusere størrelsen på bollen betraktelig)?

Før jul bestemte jeg meg endelig for å sage ut treet med sprekkene og lime inn et stykke Eik (Quercus robur) istedet. Jeg sagde først ut det som skulle fjernes, og brukte det som mal til et stykke i Eik. Så høvlet jeg alle flatene som skulle limes, og skrudde fast klosser i de resterende halvdelene av bollen, slik at limtvingene skulle ha noe å holde fast i.

Limingen gikk fint. Og i jula, når det har vært så mye annet hyggelig å gjøre, har det hele bare ligget på vent (igjen).

Idag fant jeg emnet frem og dreide ferdig bollen. Det viste seg å gå veldig fint, og jeg tror skiva med Eik gjennom bollen bare har gitt den et bedre utseende - et mye mere interessant design.

Bollen er pusset ned til 600K og påført et godt strøk med Odie's Oil. Og om et par dager har jeg en flott, matsikker bolle i Ask og Eik klar til bruk :)Happy new year everyone! It pleases me greatly to embark on another year of woodturning!


This years first project actually started a while before Christmas. It was to be a bowl of Ash (Fraxinus excelsior), but it turned out to have some deep cracks... I put it on the shelve because I could not decide what to do with it. Should I try to glue the cracks or turn them away (thereby reducing the size of the bowl considerably)?

Before Christmas I finally decided to cut out the tree with cracks and glue in a piece of Oak (Quercus robur) instead. I first sawed out what was to be removed, and used it as a template for a piece of Oak. Then I planed all surfaces that should be glued and screwed some pieces of scrap wood in to the the remaining halves of the bowl for the glue clamps to hold on to. 

The gluing went fine. And at Christmas, when there has been so many other enjoyable things to do, it has all just waited on the shelf (again).

Today I picked up the blank and turned the bowl. It appeared to go very nice, and I believe the slice of Oak in the middle has made the bowl look bether - a much more interesting design!

The bowl is sanded down to 600K and is given a good coat of Odie's Oil. And in a few days, I have a great food safe bowl in Ash and Oak ready to use :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar