torsdag 30. januar 2014

#089 Bowl in Maple

- scroll down for english -

Igår hadde jeg meg en god arbeidsdag i garasjen. Det var nesten så jeg glemte av å spise middag. Jeg hadde med andre ord god arbeidsflyt :)

Jeg dreide en (for meg) stor bolle i Lønn (usikker på eksakt type). Den ytre diameteren ble til slutt 24 cm. Jeg har lenge jobbet på en mindre benk, og dermed er det meste av treverket som ligger til tørk også ganske lite, men nå begynner jeg også å få store emner klare.

Jeg lar bildene forklare det meste av prosessen, men vil si at jeg pusset bollen til 600K, både forlengs og baklengs. I tillegg polerte jeg den til slutt med Odie's Oil og ekstra fin stålull (0000). Dette har gitt den en superfin, glatt og jevn overflate.

Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Odie's Oil er til nå den beste 100% matsikre og giftfrie treoljen jeg har kommet over!

Jeg har flere større emner liggende, så det blir mere stordreiing etterhvert. I tillegg blir det en del smådreiing også: Jeg har bestilt utstyr til å dreie penner og ser fram til nok en en ny erfaring ved dreiebenken :)

 


Yesterday , I had a good work day in the garage . I almost forgott eating dinner. In other words: I had a good workflow :) 

I turned a (for me) large bowl in Maple (unsure of exact species). The outer diameter was finally 24 cm (or about 9 1/2"). Earlier I have been working on a small lathe, and therefore most of my blanks are quite small, but now I am also getting larger blanks ready for the lathe. 

I'll let the pictures explain most of the process, but will say that I sanded the bowl to 600K, both forwards and backwards. In addition, I polished it with Odie's Oil and extra fine steel wool (0000). This has given it a super fine smooth and even surface. 

I've said it before and happily say it again: Odie's Oil is the best 100 % food safe and non-toxic wood oil I've come across!


 I have several larger blanks ready, so there will be more big turning from me soon. In addition there will be some small turning also: I have ordered equipment for turning pens and I'm really look forward to another experience by the lathe :)
onsdag 22. januar 2014

#088 Hexagonal platter

- scroll down for english -

Innimellom mengder av kuldegrader har jeg fått jobbet en del (og er nå helt ferdig) med et helt nytt prosjekt - et sekskantet fat(!). Jeg har begynt å utforske dreiing "ut av senter" og synes dette er et godt sted å begynne. Jeg har anskaffet meg Robert Sorbys "stebcentres" som jeg her bruker både i spindelen og bakdokka for å få et tilstrekkelig godt tak i emnet som svinges rundt ute av balanse.

Først sagde jeg ut et passe stort emne i Ask (Fraxinus excelsior) på båndsaga og skrudde det fast i en planskive. Så dreide jeg det rent og plant på alle sidene og lagde spor til chucken forran og bak. Deretter brukte jeg dreiebenkens innebygde indekssystem og streket opp 12 linjer på utsiden som hjelp til oppdelingen og dreiingen.

Deretter tok jeg emnet av dreiebenken og delte det i seks med blyantstreker (likt på begge sider med hjelp fra linjene på ytterkanten). Så brukte jeg passer til å tegne inn en like stor ring på begge sider. Dermed hadde jeg seks punkter på hver side, rett ovenfor hverandre.

Nå startet dreiingen ut av senter. Ved å holde emnet i hver av de seks nye aksene og dreie vekk litt av det ytterste treverket fikk jeg til slutt et emne med seks kanter. Til slutt brukte jeg de sentrerte chuck-sporene til å dreie et fat som beholdt den ytre sekskantede formen jeg nettopp hadde laget. Fatet pusset jeg ned til 600K og gav et strøk med Odie's Oil.

Jeg er svært fornøyd med prosjektet, og synes det er spennende å utforske nye teknikker innenfor tredreiing :)

Håper dette var forståelig beskrevet. Her er en link til en YouTube-video fra Robert Sorby på et lignende prosjek


In between some quantities of cold weather, I have worked (and am now completely finished) with a brand new project - a hexagonal platter(!). I have begun to explore turning "out of center " and think this is a good place to start. I have purchased Robert Sorbys "stebcentres" which I use both in the spindle and tailstock to get a sufficient and secure hold of the blanks that swings around out of balance.

I first sawed out a suitable blank in Ash (Fraxinus excelsior) on the band saw and screwed it on to a faceplate. Then I turned it nice and flat on all sides and made ​​recesses for the chuck on both ends. Next I used the lathes built in index system to make 12 pencil lines on the outside to help dividing and turning it.

Now I took the blank of the lathe and divided it into six with pencil lines (similar on both sides with the help of the lines on the outer edge). Then I used a compass to draw an equally large ring on both sides. Finally I had six points on each side, right above each other.

Now the turning out if centre could start. By holding the blank in each of the six axes and turning away some of the outer wood, I ended up with a hexagonal blank. Finally, I used the centered recesses for the chuck to turn a platter which retained the outer six-sided shape I had just made​​. I sanded the platter down to 600K and finished with Odie's Oil :) 

I am very happy with the result of the project and I really think it is exiting and rewarding to explore new techniques on the lathe :)

I hope this was described understandably. Here is a link to a YouTube video from Robert Sorby on a similar project.


lørdag 11. januar 2014

#087 In betweens - Cold winter, northern lights and spindle training

- scroll down for english -


I Tromsø er vi nå inne i en periode med godt, klart, kaldt vintervær. Det er særdeles deilig og flott, men gir lite anledning til å jobbe i garasjen. Det er bare for kaldt. Idag har jeg kun jobbet litt med øvelser for å bli bedre med og tryggere på meiselen.

Ute er det nesten helt lyst midt på dagen (bare 10 dager til vi kan se solen igjen) og om natten er det serdeles gode forhold for å se nordlyset. For et par kvelder siden var min forlovede og jeg ute på nordlysjakt, og fikk god fangst. Bildet dere ser her er fra Ersfjorden, like ved der vi bor. Flott sted, flott kveld og et flott bilde.

Jeg er snart tilbake med nye prosjekter :)

In Tromsø, we are now in a period of good, clear, cold winter weather. It is particularly delicious and beautiful, but provides little opportunity to work in the garage. It's just too cold. Today I have only worked a little with exercises to get better and safer with the skew chisel.

Outside there are almost bright midday (only 10 days now until we can see the sun again) and at night it's good chances of seeing the northern lights. A few nights ago my fiance and I were hunting the northern lights and got a good catch. The picture you see here is from Ersfjorden, close to where we live. Great place, great night and a great photo.

I'll soon be back with new projects :)

tirsdag 7. januar 2014

#086 My first natural edge bowl

- scroll down for english -

Idag har jeg dreid min første bolle med naturlig kant. En fin liten utfordring. Emnet er fra en Selje-type (usikker på hvilken) jeg sagde ned sist vinter. Fra den har jeg mange halvstokk-emner som nå begynner å bli tørre nok til bruk.

Jeg har tatt mange bilder av prosessen som forteller det meste, men jeg har et par ting å nevne: Brukte helt nyslipte jern under dreiingen. Det er selvfølgelig viktig å bruke skarpe jern når man dreier, men med prosjekter som dette er det spesielt viktig. Her jobber du med både "luft" og treverk, og det er en fordel å pusse så lite som mulig. Blir det for mye bruk av sandpapir kan bollen fort endre form.

Ellers var det også en utfordring å få den så tynn og fin som mulig. Når "vingene" blir tynne, har de lett for å begynne å vibrere under dreiingen - løsningen var å dreie så forsiktig som mulig (med barberbladskarpt jern).

Til slutt trengtes litt pussing, men jeg gikk forsiktig frem og klarte heldigvis å bevare bollens form.

For flere detaljer; husk å finn og følg Hoscra Woodturner på Facebook, Google+, Instagram og YouTube :)Today I have turned my first natural edge bowl. A nice little challenge. The blank is from a  Willow-type (not sure which) I sawed down last winter. From that I have many blanks that finally starts to be dry enough for use. 

I have taken many pictures of the process that tells the most of the story, but I have a few things I would like to mention: I used freshly sharpened gouges. Of course It is important to use sharp tools when turning, but with projects like this it is especially important. Here you work with both "air" and tree, and it is advantageous to sand as little as possible. If there is too much use of sandpaper in the end, the bowl can change shape quickly. 

Otherwise it was challenging to get it as thin and fine as possible. When the "wings" gets thin, they tend to vibrate during turning - the solution was to work as gently as possible (with a razor sharp gouge). 

Finally, it needed some sanding, but I worked gently and luckily I managed to preserve the bowls shape. 

For more details, be sure to find and follow Hoscra Woodturner on Facebook, Google+, Instagram and YouTube :)
torsdag 2. januar 2014

#085 Oak transplant in Ash bowl (+ happy new year)

- scroll down for english - 

Godt nytt år alle sammen! Det gleder meg stort å gå løs på et nytt år med tredreiing!

Årets første prosjekt begynte jeg egentlig på en stund før jul. Det skulle bli en bolle i Ask (Fraxinus excelsior), men viste seg å ha noen dype sprekker. Jeg satte den da på hylla, fordi jeg ikke klarte å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre med den. Skulle jeg forsøke å lime sprekkene eller dreie dem bort (og dermed redusere størrelsen på bollen betraktelig)?

Før jul bestemte jeg meg endelig for å sage ut treet med sprekkene og lime inn et stykke Eik (Quercus robur) istedet. Jeg sagde først ut det som skulle fjernes, og brukte det som mal til et stykke i Eik. Så høvlet jeg alle flatene som skulle limes, og skrudde fast klosser i de resterende halvdelene av bollen, slik at limtvingene skulle ha noe å holde fast i.

Limingen gikk fint. Og i jula, når det har vært så mye annet hyggelig å gjøre, har det hele bare ligget på vent (igjen).

Idag fant jeg emnet frem og dreide ferdig bollen. Det viste seg å gå veldig fint, og jeg tror skiva med Eik gjennom bollen bare har gitt den et bedre utseende - et mye mere interessant design.

Bollen er pusset ned til 600K og påført et godt strøk med Odie's Oil. Og om et par dager har jeg en flott, matsikker bolle i Ask og Eik klar til bruk :)Happy new year everyone! It pleases me greatly to embark on another year of woodturning!


This years first project actually started a while before Christmas. It was to be a bowl of Ash (Fraxinus excelsior), but it turned out to have some deep cracks... I put it on the shelve because I could not decide what to do with it. Should I try to glue the cracks or turn them away (thereby reducing the size of the bowl considerably)?

Before Christmas I finally decided to cut out the tree with cracks and glue in a piece of Oak (Quercus robur) instead. I first sawed out what was to be removed, and used it as a template for a piece of Oak. Then I planed all surfaces that should be glued and screwed some pieces of scrap wood in to the the remaining halves of the bowl for the glue clamps to hold on to. 

The gluing went fine. And at Christmas, when there has been so many other enjoyable things to do, it has all just waited on the shelf (again).

Today I picked up the blank and turned the bowl. It appeared to go very nice, and I believe the slice of Oak in the middle has made the bowl look bether - a much more interesting design!

The bowl is sanded down to 600K and is given a good coat of Odie's Oil. And in a few days, I have a great food safe bowl in Ash and Oak ready to use :)