torsdag 10. oktober 2013

#075 Vessel in Birch and segmented Plum, part 2 - the end

- scroll down for english -

Jeg lovet dere sist at neste gang skulle bollen være ferdig, men kanskje ikke akkurat på denne måten...

Idag hadde jeg et aldri så lite uhell i garasjen. Mitt så langt mest spektakulære havari ved dreiebenken.

Jeg var nesten ferdig med uthulingen og skulle bare "pynte" litt på overflaten i bunnen med mitt nylig innkjøpte og slipte bollejern (for dreiing i bunnen av dype boller). Jeg fikk plutselig et alvorlig hekt i bunnen, og jernet ble vippet opp og ut av hendene mine, og sprengte bollen på veien...

Det gikk skrekkelig fort for seg, og jeg oppfattet det mest som et stort smell, etterfulgt av lyden fra diverse deler som datt ned rundtomkring i verkstedet. Dreiejernet fant jeg på gulvet - bøyd av påkjenningen...

Jeg fikk høy puls og kjente en umiddelbar skuffelse - jeg hadde store planer og ønsker med dette prosjektet. Kjedelig er det også at store deler av Plommetreet (som jeg ikke har så mye av) går til spille på denne måten....

Som en erfaren tredreier en gang sa til meg: Når slikt skjer er det viktig å ta et par skritt tilbake og finne ut hva som gikk galt før en går videre - dette for å lære bedre av sine feil. Jeg har tenkt en del på uhellet og kommet frem til et par ting...

For det første var anlegget plassert alt for langt fra bunnen av bollen. Hadde jeg hatt et mindre (eventuellt buet) anlegg, kunne jeg ha lagt det inn i bollen og kommet mye nærmere.

Jernet jeg brukte har også en ny profil som jeg aldri før har brukt. Kanskje var dette prosjektet litt for stort for å prøve dette ut. Det er bedre å begynne med et enklere prosjekt når en skal prøve ut nye teknikker.

Jeg skulle heller ha brukt skrapjern i bunnen av bollen, men før jeg skal gjøre lignende prosjekter senere, må jeg skaffe meg et "bolleanlegg" jeg kan plassere inn i bollen under dreiingen.

Så hva skal jeg si? Spektakulært, lærerikt og en smule skuffende. Men jeg har fremdeles Plummetre liggende og vil etterhvert gjøre et nytt segmentert plumme-prosjekt. Kanskje limt sammen med et langt mindre emne av Bjørk...? Følg med, så får du se :)

I promised you last time that next time the vessel would be finished, but maybe not exaclty like this...

Today I had an ever so small accident in the garage. My so far most spectacular mishap by the lathe. 


I was almost done with the turning and should just "finetune" the surface in the bottom with my newly purchased and shaped bowl gouge (for turning in the bottom of deep bowls). Suddenly I had a severe catch, and the gouge was bent up and out of my hands, and blew the bowl on the way... 

It went terribly fast, and I felt it mostly as a big bang followed by the sound of various parts that fell down around the shop. The bowl gouge I found on the floor - bendt by the happening... 
 
I had high pulse and felt an immediate disappointment - I had big plans and wishes with this project. It's also sad that much of the Plum Tree (which I do not have much of) is wasted this way.... 

As an experienced woodturner once said to me; When things like this happens it is important to take a step back and figure out what went wrong before proceeding - this in order to better learn from your mistakes. I have thought about the incident today and have found a few things... 

Firstly, the tool rest was placed too far from the bottom of the vessel. If I had had a smaller (or curved) tool rest, I could have plased it into the vessel and come much closer. 

The bowl gouge I used also has a new profile that I never before have used. Perhaps this project was a bit too big to test it out. It is better to start with a simpler project when trying out new techniques. 

I would rather have used a scraper in the bottom of the vessel, but before I do a similar projects in the future, I will get a "bowl tool rest" I can plase into the bowl when turning. 

So what should I say? Spectacular, informative and a bit disappointing. But I still have some Plum Tree left and will eventually make a new segmented Plum project. Perhaps glued together with a far smaller blank of Birch...? Stay tuned and you'll see :)

#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar