tirsdag 29. oktober 2013

#078 A food safe bowl in Birch and Beech

- scroll down for english -

For godt å vel en uke siden, limte jeg sammen fem emner av en stor fjøl i Bøk (Fagus sylvatica) og noen mindre stykker Bjørk (Betula pubescens). Idag er jeg ferdig med den første bollen - et fint lite prosjekt, og spesielt spennende på grunn av en liten rikule i bjørkedelen av emnet.

Gjennom bruk av treslag som avgir lite smak og/eller gift, pluss bruk av en god og matsikker olje (Odie's Oil, som jeg er blitt helt hekta på) sikrer jeg at bollen kan brukes til mat uten å avgi giftstoffer - svært praktisk.

Etter å ha festet emnet med en skru-chuck, formet jeg utsiden. Så snudde jeg bolleemnet og hulte ut innsiden. I denne posisjonen ble også mesteparten av pussingen utført. Til slutt måtte bollen snus igjen og festes i et gummioppheng, før jeg dreide ren og pusset bunnen (kort fortalt). 

Etter å ha signert verket med en svipenn, dynket jeg det i vann, tørket forsiktig av og lot det stå til tørk over natta. Idag har jeg så pusset det lett med 1500K sandpapir og gitt det en god behandling med Odie's Oil. Bollen er allerede støvtørr, men bør stå i tre døgn før den tas i bruk.

Jeg lar bildene fortelle resten.

Følg meg gjerne på Facebook, om du ikke gjør det allerede :)
About a week ago, I glued together five blanks of a large piece of Beech (Fagus sylvatica) and some smaller pieces of Birch (Betula pubescens). Today I finished the first bowl - a nice little project, and especially exciting because of a small burl in the Birch part of the blank.

Through the use of species that emit little taste and/or toxins, plus the use of a good food safe oil (Odie's Oil, which I'm totally hooked on) I ensure that the bowl can be used for food purposes without releasing toxins - very convenient.

After fastening the blank in a screw chuck, I shaped the outside. Then I turned it around and hollowed the inside. In this position most of the sanding was also executed. Finally I turned the bowl over again and attached it in a soft grip. Here I turned clean and polished the bottom. (The turning operation in brief.) 

After signing the work with a pyrograph, I soaked it in water, dried it gently with a paper towel and left it to dry overnight. Today I sanded it lightly with sandpaper 1500K and gave it a good treatment with Odie's Oil. The bowl is already dry to the touch, but still needs three days to set properly before use. 

I'll let the pictures tell the rest. 

Feel free to folloe me on Facebook, if you are not allready doing so :)onsdag 23. oktober 2013

#077 Three small food safe bowls in Oak

- scroll down for egnlish -

Jeg er akkurat ferdig med tre små matsikre boller i Eik (Quercus robur). De er dreid, pusset til 400K og så dynket i vann. Etter å ha stått til tørk over natten, er de så pusset lett med 1500K sandpapir. (Dette for å unngå at skålene senere kan reise bust og for å oppnå en superfin overflate.)

Skålene er satt inn med Odie's Oil - en matsikker olje jeg er svært fornøyd med. Mye bedre enn både Vaselinolje, Valnøttolje og Tung Oil.

Utifra størrelsen tenker jeg de vil passe godt som saltskåler, eller kanskje til tapas - eller hva som helst, selvfølgelig :)

I just finished three small food safe bowls in Oak (Quercus robur). They are turned, sanded to 400K and then soaked in water. Having been left to dry overnight and then gently sanded with 1500K sandpaper. (This is to eliminate raised grain and achieve a super smooth surface.)

They are treated with Odie's Oil - A food safe oil I am very pleased with. Much better than both Mineral Oil, Walnut Oil and Tung Oil.

Judging from the size, I think they will fit well as salt bowls, or maybe tapas - or whatever, of course :)


tirsdag 15. oktober 2013

#076 In betweens - Wintertime is back + new lathe update

- scroll down for english -

Da jeg sto opp idag og så ut vinduet, kunne jeg tydelig merke at vinteren hadde gjort sin entré. Den har lenge vært ventet, men kommer som vanlig en smule brått på. Mange biler har iløpet av dagen havnet utenfor veien, eller støtt på hverandre i trafikken, men såvidt jeg vet, har det ikke medført alvorlige personskader.

Området rundt garasjen er utbedret slik at jeg skal unngå så mye vann på gulvet, som jeg opplevde en del av sist vinter. Det vil si: Jeg håper det. Vi får vente og se :)

Den observante leser har kanskje lagt merke til at jeg har flyttet dreiebenken ut på gulvet. Jeg ble aldri helt fornøyd med mitt oppsett, skrudd fast på benken som igjen var fylt med tørrbetong. Dermed prøvde jeg ut det medfølgende gulv-stativet. Jeg ble med en gang svært fornøyd. Mye bedre både når det gjelder vibrasjoner og støy. Jeg måtte sette den på to 2-toms-4-planker for å få riktig arbeidshøyde, og slik kommer den til å stå. Jeg får betraktelig mindre gulvplass, men mye bedre benkplass å arbeide på.

Jeg har også oppgradert verktøy-anlegget, men det og mere til, angående den nye dreiebenken, kommer jeg tilbake til senere.

God vinter så lenge, alle sammen :)


When I got up today and looked out the window I could clearly notice that the winter had made its entrance. It has long been expected, but at usual its arrival is a surprise. Today many cars have ended up off the road, or encountered each other in the traffic, but as far as I know, it has not resulted in any serious injuries. 

The area around the garage has been improved so that I should avoid as much water on the floor, which I experienced a few times last winter. That is to say: I hope so. We'll have to wait and see :) 

The observant reader may have noticed that I have moved the lathe to the floor. I was never quite happy with my setup, screwed on the bench which was filled with dry concrete. So I tried out the included floor stand. I was immediately very pleased. Much better in terms of vibrations and noise. I had to put it on two two by fours to get the correct height, and so will it be. I get considerably less floor space, but much better bench space to work on. 

I also upgraded the tool rest, but I will come back to that and more about the new lathe later. 

I wish you all a splendid winter time :)

Hoscra Wooodturner on Facebook :)torsdag 10. oktober 2013

#075 Vessel in Birch and segmented Plum, part 2 - the end

- scroll down for english -

Jeg lovet dere sist at neste gang skulle bollen være ferdig, men kanskje ikke akkurat på denne måten...

Idag hadde jeg et aldri så lite uhell i garasjen. Mitt så langt mest spektakulære havari ved dreiebenken.

Jeg var nesten ferdig med uthulingen og skulle bare "pynte" litt på overflaten i bunnen med mitt nylig innkjøpte og slipte bollejern (for dreiing i bunnen av dype boller). Jeg fikk plutselig et alvorlig hekt i bunnen, og jernet ble vippet opp og ut av hendene mine, og sprengte bollen på veien...

Det gikk skrekkelig fort for seg, og jeg oppfattet det mest som et stort smell, etterfulgt av lyden fra diverse deler som datt ned rundtomkring i verkstedet. Dreiejernet fant jeg på gulvet - bøyd av påkjenningen...

Jeg fikk høy puls og kjente en umiddelbar skuffelse - jeg hadde store planer og ønsker med dette prosjektet. Kjedelig er det også at store deler av Plommetreet (som jeg ikke har så mye av) går til spille på denne måten....

Som en erfaren tredreier en gang sa til meg: Når slikt skjer er det viktig å ta et par skritt tilbake og finne ut hva som gikk galt før en går videre - dette for å lære bedre av sine feil. Jeg har tenkt en del på uhellet og kommet frem til et par ting...

For det første var anlegget plassert alt for langt fra bunnen av bollen. Hadde jeg hatt et mindre (eventuellt buet) anlegg, kunne jeg ha lagt det inn i bollen og kommet mye nærmere.

Jernet jeg brukte har også en ny profil som jeg aldri før har brukt. Kanskje var dette prosjektet litt for stort for å prøve dette ut. Det er bedre å begynne med et enklere prosjekt når en skal prøve ut nye teknikker.

Jeg skulle heller ha brukt skrapjern i bunnen av bollen, men før jeg skal gjøre lignende prosjekter senere, må jeg skaffe meg et "bolleanlegg" jeg kan plassere inn i bollen under dreiingen.

Så hva skal jeg si? Spektakulært, lærerikt og en smule skuffende. Men jeg har fremdeles Plummetre liggende og vil etterhvert gjøre et nytt segmentert plumme-prosjekt. Kanskje limt sammen med et langt mindre emne av Bjørk...? Følg med, så får du se :)

I promised you last time that next time the vessel would be finished, but maybe not exaclty like this...

Today I had an ever so small accident in the garage. My so far most spectacular mishap by the lathe. 


I was almost done with the turning and should just "finetune" the surface in the bottom with my newly purchased and shaped bowl gouge (for turning in the bottom of deep bowls). Suddenly I had a severe catch, and the gouge was bent up and out of my hands, and blew the bowl on the way... 

It went terribly fast, and I felt it mostly as a big bang followed by the sound of various parts that fell down around the shop. The bowl gouge I found on the floor - bendt by the happening... 
 
I had high pulse and felt an immediate disappointment - I had big plans and wishes with this project. It's also sad that much of the Plum Tree (which I do not have much of) is wasted this way.... 

As an experienced woodturner once said to me; When things like this happens it is important to take a step back and figure out what went wrong before proceeding - this in order to better learn from your mistakes. I have thought about the incident today and have found a few things... 

Firstly, the tool rest was placed too far from the bottom of the vessel. If I had had a smaller (or curved) tool rest, I could have plased it into the vessel and come much closer. 

The bowl gouge I used also has a new profile that I never before have used. Perhaps this project was a bit too big to test it out. It is better to start with a simpler project when trying out new techniques. 

I would rather have used a scraper in the bottom of the vessel, but before I do a similar projects in the future, I will get a "bowl tool rest" I can plase into the bowl when turning. 

So what should I say? Spectacular, informative and a bit disappointing. But I still have some Plum Tree left and will eventually make a new segmented Plum project. Perhaps glued together with a far smaller blank of Birch...? Stay tuned and you'll see :)

#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1onsdag 9. oktober 2013

#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1


- scroll down for english -

Jeg er nå endelig igang med et prosjekt der jeg bruker Plommetreet (Prunus domestica) jeg fikk fra Tor Arne Jørgensen i januar. Det blir en bolle, eller egentlig en mer lukket form som smalner av mot toppen. Vet ikke helt hva dette heter på norsk, men på engelsk kalles det "vessel".

Plommetreet er sagd opp i tolv like deler, pusset til og limt sammen til en ring. Denne er så limt på toppen av et stort stykke Bjørk (Betula pubescens). Jeg skrudde det hele fast til en planskive, som igjen ble skrudd på dreiebenken. Da kunne jeg begynne å forme utsiden av bollen. (Kaller den bare det, om ingen kommer med et bedre forslag.)

Diameteren på plommeringen og størrelsen på bjørkeemnet fikk meg til å smalne den av mot toppen. Jeg gjorde diverse skisser, og kom til slutt frem til den valgt formen.

Nå er jeg nesten ferdig med dreiingen - har bare siste del av uthulingen igjen.

Neste gang vil du få se den helt ferdig dreid og pusset :)

Husk å følge meg på Facebbok!I am now finally doing a project where I use the Plum tree (Prunus domestica) I got from Tor Arne Jørgensen in January. It is a bowl, or actually a more closed form that tapers towards the top, so it might be more correct to call it a vessel.The Plum tree is sawn into twelve equal parts, sanded and glued together to a ring. This is then glued on top of a large piece of Birch (Betula pubescens). I screwed it all to a faceplate, which I fastened on the lathe. Now I could start shaping the outside of the vessel.

The diameter of the plum ring and the size of the Birch blank made me choose to taper off the diameter towards the top. I did various sketches and eventually came up with the selected shape.


Now I'm almost done with the turning - next time you will see it completely finished turned and sanded :)

Remember to follow me on Facebook!#075 Vessel in Birch and segmented Plum, part 2 - the end
#023 In betweens - Wintertime and Plum wood