mandag 23. september 2013

#073 My first market experience

- scroll down for english -

I helga har jeg (med god hjelp fra min kjære Wenche Brattfjell) deltatt på mitt første marked - Pop-Up Marked Tromsø.

Det var en særdeles spennende og givende opplevelse. Skulle selvfølgelig ønske jeg fikk solgt mer, men ett sted må det hele begynne. Har fått mange nye kontakter, og møtt mitt publikum direkte. Jeg har sett hvilke av mine arbeider som vekket interesse og hva som ikke var interessant. Jeg har også møtt andre håndverkere, kunstnere og designere, utvekslet erfaringer og fått styrket min inspirasjon til å jobbe videre.

Er fast bestemt på å delta neste gang. Da er det julemarked :)

Følg meg på Facebook for flere oppdateringer underveis.


This weekend I attended my first market - Pop-Up Marked Tromsø (with grat help from my dear Wenche Brattfjell).

It was a very exciting and rewarding experience. I should of course wish I had sold more, but one place it all has to begin. I have got ​​many new contacts and met my audience directly. I've seen which of my works that aroused interest and what was not interesting. I also met other craftsmen, artists and designers, exchanged experiences and got additional inspiration to continue my work.

I'm determined to attend next time. Then it's a Christmas market :)

Follow me on Facebook for more updates along the way.


mandag 16. september 2013

#072 Food safe bowl in Birch, part 2 - finishing + photo shoot

- scroll down for english -

Mens jeg har vært opptatt med den nye dreiebenken, har den matsikre bollen i Bjørk stått og herdet i ro og fred. Sist jeg skrev om den, hadde jeg dynket den i vann og så satt den til å tørke. (Dette for å reise busta i treverket.) Dagen etter pusset jeg den lett med fint sandpapir (1500k). Dette for å fjerne busta uten å frigjøre nye fiber som igjen kan reise seg neste gang det kommer fukt på bollen.

Siden dette skal være en matsikker bolle, synes jeg det er fint å forberede den på å kunne bli fuktig, uten at den skal forringes nevneverdig av dette.

Så påførte jeg en rikelig mengde Valnøttolje, lot det trekke inn i et kvarters tid før jeg tørket av overskuddet.

Jeg har eksperimentert litt med diverse matsikre oljer (Tung Oil, Mineralolje og Valnøttolje) og foreløpig er det Valnøttoljen jeg liker beste. Den gir kanskje en litt matt og "kjedelig" overflate, men lukter ikke noe særlig (slik som Tung Oil) og er mer bestandig enn Mineralolje. Jeg kommer helt sikkert til å fortsette eksperimenteringen, og kommer tilbake til temaet senere.

Bollen har nå stått noen dager, og er helt klar til bruk. Den vil inngå i assortimentet mitt når jeg skal delta på Pop-Up Marked Tromsø til helga. Er du i byen da, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å stikke innom :)

While I've been busy with my new lathe, the food safe bowl in Birch has been curing. Last time I wrote about it, I had soaked it in water and then put it to dry. (This is to rais the grain of the wood.) The day after I sanded it lightly with fine sandpaper (1500K). This is to remove the raised grain without releasing new grain which may arise next time there is moisture in the bowl.

Since this will be a food safe bowl, I think it is good to make it able to take moist, without being degraded from this.
 

Then I applied an liberal amount of Walnut Oil, let it soak in for about fifteen minutes before I wiped of the excess.

I've experimented a bit with various food safe oils (Tung Oil, Mineral Oil, Walnut Oil) and it is the Walnut Oil I like best. Pherhaps it provides a bit of a "dull" surface, but it does not smell anything in particular (such as Tung Oil) and are more resistant than Mineral Oil. I will certainly continue experimenting and come back to this topic later.

The bowl is now completely ready for use. It will be included in my selection when I attend the Pop-Up Marked Tromsø this weekend. If you are in town, you are welcome to drop by :)#070 Food safe bowl in Birch, part 1 torsdag 12. september 2013

#071 New lathe, part 2 - assembling and testing

- scroll down for english -

I forberedelsene til ankomsten av den nye dreiebenken, har jeg oppgradert stabiliteten på arbeidsbenken min. Jeg har etterstrammet alle skruene og festet hele benken bedre til veggen. Dette for å minske vibrasjoner under dreiing med den nye dreiebenken.

Tirsdag den 10. september fikk jeg meg en god overraskelse da benken ble levert to dager før anslått leveringstidpunkt. Mildt sagt hyggelig, kjekt og spennende :)

Iløpet av kvelden fikk jeg pakket den ut, montert den og prøvekjørt den. Alt fungerte godt, men arbeidsbenken min trengte mer tyngde for å fungere som et stødig nok underlag for dreibenken. Dagen etter fikk jeg integrert hele 100 kg tørrbetong (i diverse større og mindre sekker) i hulrommene i arbeidsbenken - dette var til stor hjelp.

Så til det beste av alt: Idag har jeg dreid min første bolle på den nye maskinen. Absolutt tilfredsstillende! Benken er MYE sterkere enn min gamle (fra 0,5 til 1,5 hk) og under grovdreiingen kunne jeg skjære av langt mer masse i slengen. Og for meg som er venstrehendt, er det en STOR fordel å kunne snu hoveddokka ut. Særlig under uthulingen av bollen.

Men ny dreiebenk er ny dreiebenk, og jeg trenger nok litt tid til å vende meg helt til å bruke den.

Jeg kommer ikke med noe terningkast, men sier meg rett og slett fornøyd med anskaffelsen. Verktøyanlegget som følger med er imidlertid ikke egnet til annet en dreiing mellom senter, og her kommer jeg til å skaffe meg en oppgradering. Ellers har jeg ikke noe spesielt å sette fingeren min på. Jeg kommer tilbake med mere omtale etter at jeg har brukt dreiebenken en stund...

:)In preparation for the arrival of the new lathe, I have upgraded the stability of my workbench. I have tightened all the screws and upgraded the attachment to the wall. This is to minimize the vibrations when using the new lathe.

Tuesday September 10th I got a great surprise when the lathe came two days before the estimated time of delivery. Enjoyable, fun and exciting :)During the night I got it unpacked, assembeled and running. Everything worked well, but my workbench required more weight to act as a stable enough surface for the lathe. The next day I integrated  100 kg dry concrete (in various large and small bags) in the cavities of the workbench - this was a great help.

So to the best of all: Today I turned my first bowl on the new machine. Absolutely satisfying! The bench is much stronger than my old (from 0.5 to 1.5 hp) and during the initial turning I could cut off far more mass at a time. And for me as left-handed, it is a GREAT advantage to be able to turn out the headstock. In particular when hollowing the bowl.

But a new lathe is a new lathe, and I probably need some time to get to know it all the way.

My conclution is: I'm satisfied with the purchase. The T-rest supplied is not suitable for other than spindle turning and I will most likely upgrade it.
Otherwise, I have nothing special to put my finger on. I'll be back with more details when I have used the lathe a while...


:)

#069 New lathe, part 1


mandag 9. september 2013

#070 Food safe bowl in Birch, part 1

- scroll down for english -

I disse dager venter jeg med stor spenning på ny større og bedre dreiebenk. Tross dette må jeg selvfølgelig jobbe med andre dreieprosjekter.

Jeg holder nå på med en matsikker bolle i Bjørk (Betula pubescens). Emnet er fra en Bjørk som ble hugget ned for litt over et år siden, og jeg er litt overasket over at den allerede er tørr nok til å bli jobbet med. Emnet har ligget inne i stua i flere måneder, og det er nok en del av forklaringen på den raske tørkingen.

Jeg har gitt bollen en åpen form med rette kanter som lener seg utover og med en fin avrunding i bunnen.

Etter at bollen var ferdig dreid og pusset (til 400k), vætet jeg bollen ved å holde den under springen for så å tørke av det meste igjen med tørkepapir. Dette er for å "reise busta" i treet. Mer om dette neste gang.

Føg med :)
These days I wait with great excitement for the new, larger and better lathe. I must of course still work with other turning projects.

I'm now working on a foodsafe bowl in Birch (Betula pubescens). The blank is from a Birch that was cut down a little more than a year ago and I'm a little surprised that it is already dry enough to be worked with. The blank has been stored in our living room for some months, and that's probably part of the explanation for the rapid drying.

I have given the Bowl an open shape with straight edges which leans outward and with a nice rounded bottom.

After the bowl was finished turned and sanded (to 400k), I soaked the bowl in water by holding it under the tap and wipe it with paper towels afterwards. This is to raise the grain in the wood. More about that next time.


Stay tuned :)


#072 Food safe bowl in Birch, part 2 - finishing + photo shoot


onsdag 4. september 2013

#069 New lathe, part 1

- scroll down for english -


Jeg har hatt båt siden 2008, men de site par årene har jeg brukt den særdeles lite. Endelig har jeg solgt den, og dette har gitt meg økonomisk overskudd til å skaffe en ny, større og bedre dreiebenk.

Siden jeg startet med tredreiing, har jeg hatt en Woodfast M305 mini-dreiebenk med relativt beskjedne spesifikasjoner. (0,5 hestekrefter og maks diameter 300 mm.) Den har vært en super dreiebenk for meg å begynne med, men jeg føler til stadighet at dens begrensninger hindrer meg. Dessuten er jeg venstrehendt, og jeg har lenge ønsket meg en dreiebenk med svingbar hoveddokk.

Jeg har nå bestilt en Teknatool NOVA 1624. En strålende oppgradering! (1,5 hestekrefter, maks diameter 740 mm og svingbar hoveddokk, for å nevne noe.) Den er også passelig stor til verkstedet mitt. Den blir levert med stativ, men foreløpig har jeg tenkt å skru den fast til arbeidsbenken. Har målt og planlagt diverse justeringer og ominredninger på verkstedet som må gjøres nå før jeg får den levert på døra. (Utifra sporingen på nettet vil den ankomme den 12. september.)

Nå venter jeg en levering på døra som veier over 160 kg. Spennende!

Flere detaljer kommer etterhvert som jeg får den nye benken levert, pakket opp og montert og ikke minst - tatt i bruk! Gleder meg! :)

 

I have owned a boat since 2008, but the last couple of years I have not used it  much. Finally I have sold it, and this has given me the financial strength to acquire a new, bigger and better lathe.

Since I started woodturning I have had a Woodfast M305 mini-lathe with relatively modest specs. (0.5 horsepower and a maximum diameter of 300 mm.) It has been a super lathe for me to begin with, but I often feel that its limitations prevent my work. Besides, I'm left-handed, and I have for a long time wanted a lathe with a swiveling headstock.

I have now ordered a Teknatool NOVA 1624. A brilliant upgrade! (1.5 horsepower, maximum diameter of 740 mm and swiveling headstock, to mention some.) It is also the right size for my workshop. It comes with a stand, but for now I'm going to screw it on to the workbench. I have measured and planned various adjustments and reorganizations for my workshop that needs to be done before I get it delivered. (Most likely on September 12.)


Now I'm waiting for a delivery to my door weighing more than 160 kg. Exciting!

 
I will give you more details when I get the new lathe delivered, unpacked, assembled, and not least - running! I can't wait! :)


#071 New lathe, part 2 - assembeling and testing

 

søndag 1. september 2013

#068 Bowls for the autumn markets

Produksjonen for høstens markeder er i full gang. Her er tre boller jeg nylig har dreid.

Følg meg på Facebook for flere detaljer :)The production for the autumn markets is in progress. Here are three bowls I have recently turned.

Follow me at Facebook for more details :)