lørdag 27. juli 2013

#063 Blanks by mail

- scroll down for english -

Idag har jeg hentet en pakke på postkontoret. Alltid like spennende! Jeg har bestilt og mottatt fire relativt store emner i treslag som ikke vokser vilt her i Tromsø, men som jeg likevel får tak i fra Sørnorge.

Bakerst på bildet ligger et firkantet emne av Lønn. Tror det er Spisslønn (Acer platanoides). Så kommer et firkantet emne av Ask (Fraxinus axcelsior) og et stort, rundt emne av Platanlønn (Acer pseudoplatanus). Aller fremst ligger en rund skive av Alm (Ulmus glabra).

Dette er utrolig spennende. Både Spisslønn, Platanlønn og Alm er treslag jeg ikke har jobbet med før. Vi får se hva jeg lager av dem etterhvert, og om jeg dreier dem i hel størrelse eller velger å dele dem opp i mindre emner. Det store emnet av Platanlønn er i allefall helt på grensen av hva dreiebenken min klarer å håndtere.

Festet på dreiebenken min har jeg for øyeblikket et emne av Yucatan Rosewood (Dalbergia tucurensis) (som kom i posten fra USA for en god stund siden). Skal snart gå løs på det med bollejernet og se hva det blir til :)


 
Today I picked up a parcel at the post office. Always exciting! I have ordered and received four relatively big blanks in species that does not grow wild here in Tromsø, but I can still obtain these from the southern part of Norway.

At the back of the image you see a square blank of Maple. I believe it is Norway Maple (Acer platanoides). Then there is a square piece of Ash (Fraxinus axcelsior) and a large, round blank of Europran Sycamore (Acer pseudoplatanus). At the forefront you see a round disc of Elm (Ulmus glabra).

This is incredibly exciting. Both Norway Maple, European Sycamore and Elm is wood I have never worked on before. We will see what I make of them eventually, and if I turn them in full size, or choose to split them up into smaller pieces. The big blank of European Sycamore is in any case on the limit of what my lathe can handle.


At the moment I have a blank of Yucatan Rosewood (Dalbergia tucurensis) fixed on my lathe. (Came in the mail from the U.S. a while ago.) I will soon start working on it and we will see what it turns into :)tirsdag 23. juli 2013

#062 In betweens - HSE Upgrade

- Scroll down for english -

Idag har jeg gitt verkstedet mitt en seriøs HMS-oppgradering. (Helse, Miljø og Sikkerhet.) Noe som absolutt var nødvendig.

Jeg har kjøpt et 6 kilos brannslukningsapparat (pulver), et stort brannteppe samt fuktede "hand wipes".

Fra før har jeg bare hatt et bittelite pulverappartat (+ et tilfredsstillende førstehjelpsskrin).

Skulle kanskje helst hatt skumapparat, siden bruk av pulverapparat kan ødelegge elektrisk utstyr samt fører til en voldsom rengjøring etterpå. Men på grunn av vinteren med sine minusgrader, er jeg nødt til å bruke pulver. Har dessuten brannteppet som kan brukes ved mindre branntilløp, så jeg slipper pulveret.

Håper selvfølgelig uansett jeg aldri får bruk for dette utstyret, men en skal aldri si aldri... Det er godt å være på den sikre side.


Siden jeg ikke har innlagt vann i garasjen, har jeg stadig hatt behov får å vaske hendene, uten å få det gjort. Nå kan jeg bare ta et tørk "Big Wipes Industrial+" og få rene hender på et blunk. De kan selfølgelig også brukes til å rengjøre verktøy og annet utstyr.

Jeg er svært fornøyd med denne oppgraderingen og oppfordrer alle andre til å tenke på Helse Miljø og Sikkerhet i verkstedet, uansett om det "kun" er et hobbyverksted eller om du driver mer profesjonelt...
Today I have given my workshop a serious HSE-upgrade. (Health, Safety and Environmental activities.) Something that was absolutely necessary.

I bought a 6 kilo fire extinguisher (powder), a large fire blanket and wetted "hand wipes".

Previously I only had a tiny powder extinguisher (+ a satisfactory first aid kit).

Should perhaps rather have had a foam extinguisher, since the use of a powder extinguisher can damage electrical equipment and leads to a tremendous cleaning operation afterwards. But because of the winter with temperatures below zero, I have to use the powder. I also have the fire blanket that can be used for smaller fires, to avoid the use of the powder extinguisher.


Of course I hope I never will need to use this equipment, but one should never say never... It is good to be on the safe side.

Since I do not have running water in the garage, I have often had the need to wash my hands without getting it done. Now I can just take a wipe "Big Wipes Industrial+" and have clean hands in no time. The wipes can of course be used to clean tools and equipment as well.

I am very happy with these upgrades and encourage everyone else to think about Health, Safety and Environmental activities in their workshop, whether it is "only" a hobby shop or if you are operating more professionally...fredag 19. juli 2013

#061 Segmented candle holders, part 2 - turning + photo shoot

- scroll down for english -


Nå er jeg helt ferdig med telysestakene i Teak og Bjørk. Et fint lite prosjekt som også inneholdt nye utfordringer.

Jeg lurte lenge på hvordan jeg skulle feste lysestakene til dreiebenken. Jeg hadde liksom ikke noe å ta tak i... Løsningen viste seg å være ganske enkel: Limpistol. En teknikk jeg kjenner til, men aldri før har brukt selv.

En av de største fordelene med å bruke limpistol, er at du kan lime sammen to ujevne flater!

Teknikken går ut på at du bruker en "waste block" (Beklager manglende norsk ord... Noen forslag?) festet i chucken som du så limer fast emnet på. Etter dreiingen, skjærer du løs emnet med et stikkjern. "Waste block'en" blir litt mindre for hver gang. Dette er en teknikk som ikke egner seg til store dreieprosjekter, men med små prosjekter og forsiktig dreiing, er dette en egnet løsning (om det er vanskelig å feste emnet på annen måte).

Etter Limpistol-dreiingen, snudde jeg lysestakene, dreide dem ferdig og pusset dem. Etter to strøk med treolje, er de nå helt ferdige :)

Now I am completely done with the candle holders in Teak and Birch. A nice little project that also gave me some new challenges.

For a long time I wondered how I should attach the blanks to the lathe. It was somehow nothing there for the lathe to grab... The solution turned out to be quite simple: Glue gun. A technique I know of, but never before have used.

One of the biggest advantages of using a glue gun is that you can glue together two uneven surfaces!

The technique involves using a waste block attached to the chuck which you then glue the blank on to. After the turning is done, you cut loose the turned piece with a parting tool. The waste block gets a bit smaller each time. This is a technique that is not reccomended for larger turning projects but for small projects and gentle cutting, it is a suitable solution (if it is difficult to attach the blank in any other way).


 
After the glue gun-turning, I flipped the candle holders around, turned the top and finished with some sanding. After two coats of finishing oil the pieces are now fully completed :)


#058 Segmented candle holders, part one 


tirsdag 16. juli 2013

#060 Birch and spalted Rowan failure

- scroll down for english -

Forsøkte meg nettopp på et nytt bolle-prosjekt med et sammenlimt emne av Bjørk (Betula pubescens) og surnet Rogn (Sorbus aucuparia). Men jeg innser nå at det ikke gikk bra. Bjørke-plata på toppen har noen dype sprekker som dessverre gjør den ubrukelig, og den surna Rogna er så porøs at jeg ikke klarer å få overflaten fin nok. Jeg har gått forsiktig frem med både bollejern og ulike skrapeteknikker, men jeg regner nå emnet for tapt.

Er det noen som likevel har forslag til hva jeg kan gjøre for å redde emnet, er jeg selvfølgelig glad for å høre fra dere. Jeg skal ikke kaste det med det første :)

Det er kjedelig, men det går rett og slett ikke like bra hver gang. Det som likevel er fint, er at det har gitt meg en dose lærdom som jeg tar med meg videre i tredreiingen.

I just attempted to turn a bowl from a glued up blank of Birch (Betula pubescens) and spalted Rowan (Sorbus aucuparia). But I realize now that it did not go well. The Birch-piese on top has some deep cracks which unfortunately makes it unusable, and the spalted Rowan are so porous that I do not manage to make the surface nice enough. I have been working cautiously with both bowlgouges and various scraping techniques, but I guess now that the blank is lost. 

If anyone still have suggestions to what I can do to save the it, I am of course happy if you can share it. I will not throw away the piece yet :)

It's boring, but it is simply not as easy every time. What is still nice is that it has given me a dose of knowledge that I will bring with me on my woodturning journey.#065 SAVING Birch and spalted Rowan failure


mandag 8. juli 2013

#059 In betweens - Trip to Svalbard

- scroll down for english -

Hallo alle sammen. Nå er det noen dager siden jeg skrev her sist, og det er ganske enkelt fordi min kjære og jeg har vært på ferie på Svalbard. Et fantastisk sted med storslått natur og spennende historie.

Når jeg nå skal få denne teksten til å passe inn i en tredreier-blogg, må jeg først nevne at den største tresorten (ja, det fins trær på Svalbard) en finner her, er Dvergbjørka (Betula nana). Og på disse øyene får den aldri noen høyde å snakke om; den bare kryper langs bakken. Med andre ord; ikke egnet materiale for tredreiing. Den er heller ikke lett å finne. Jeg fant den ikke, men legger ved et bilde av en annen plante (Lapprublom/Draba lactea) for å vise typisk størrelse på botanikken på Svaløbard. (Samt et bilde av meg som fotograferer den.)


For utallige millioner av år siden har imidlertid Svalbard vært dekt
av store skoger. Øygruppen har antagelig ligget ved ekvator, og skogsmassen har etter lang tid forvandlet seg til rikelig med kull og fosiler. Vi var på fosiljakt en dag, og fant en hel del blader og strå. Mestepaten var for stort til å ta med, men noen små steiner fikk være med hjem i bagasjen.

Nå begynner hverdagen igjen. Og jeg har en hel del jobb å gjøre på verkstedet. Det vil dere snart få høre mere om :)


 
Hello everybody. It is a few days since I wrote here, and it is simply because my sweetheart and I have been vacationing on Svalbard. An amazing place with breathtaking scenery and fascinating history.

When I am now about to get this text suitable for a woodturner blog, I must first mention that the biggest tree (yes, there are trees on Svalbard) you will find is the Dwarf Birch (Betula nana). And on these islands it is never gaining any height to speak of, it is just creeping along the ground. In other words, not suitable material for woodturning.
It is not easy to find. I could not find it, but I give you a picture of another plant (Lapland hitlow-grass/Draba lectea) to show the typical size of plants at Svaløbard. (And a picture of me photograping it.)
 

Several million years ago, however, Svalbard was covered by vast forests. The archipelago has probably been located at the equator, and the forest mass has over the years been transformed into large amounts of coal and fosils. We went fosil-hunting one day and found a lot of leaves and straws. Most of it were too big to bring home, but some small stones were suitable for our luggage.

Now the ordinary life begins again. And I have a lot of work to do in the workshop. You will soon hear more about that :)