tirsdag 28. mai 2013

#053 Spalted Birch and segmented Teak, part 2 - photo shoot

- scroll down for english -

Da er jeg helt ferdig med begge bollene i surnet Bjørk og segmentert Teak. De er begge oljet med min hjemmelagede treolje. I tillegg har jeg vokset dem med carnauba-voks, for å få en ekstra glansfull overflate.

Idag har jeg fotografert dem i mitt enkle hjemmestudio. Håper dere liker bildene :)Now I am completely done with both bowls in spalted Birch and segmented Teak. They are both oiled with my homemade oil finish. In addition, I have waxed them with carnauba wax, for an extra shiny finish.

Today I photographed them in my simple home studio. Hope you enjoy the pictures :)


#050 Spalted Birch and segmented Teak, part 1


søndag 26. mai 2013

#052 Food safe bowl in Birch and Beech, part 2

- scroll down for english -


Jeg er endelig ferdig med min "mattrygge" bolle i Bjørk og Bøk. Det har tatt litt tid. Både fordi valnøttolje tørker ganske sent, og at jeg har prøvd den litt, og eksperimentert med hvordan den takler å bli våt.

Dessuten har jeg laget video av dreieprosessen. (Du finner den nederst på denne siden.)

Etter at jeg hadde oljet bollen, kom jeg på at jeg hadde glemt å utsette den for vann. Så jeg gjorde så. Fibrene i veden reiste seg, og jeg fikk litt ekstra finpussing å gjøre. Ideelt sett skulle jeg ha fuktet den, latt vannet tørke og så pusset den med fint sandpapir FØR jeg påførte oljen...

Det endelige resultatet er ikke så verst, og jeg kommer til å lage flere matsikre boller og fat senere.

Håper dere liker videoen :)
I am finally finished with my food safe bowl in Birch and Beech. It has taken some time. Both because walnut oil dries quite slow, and that I have tested it a bit, and experimented with how it handles water.

I have also made a ​​video of the turning process. (See the bottom of this page.)

After I had oiled the bowl, I remembered that I had forgotten to expose it to water. So I did so. The fibers of the wood rised, and I got some extra polishing to do. Ideally, I should have soaked it, let the water dry and then polished it with fine sandpaper BEFORE I applied the oil...

The final result is not too bad, and I am defini
tely going to make more food safe bowls and dishes later.

Hope you like the video :)

 #047 Food safe bowl in Birch and Beech, part 1


fredag 24. mai 2013

#051 In betweens - Summertime + disk and belt sander

-scroll down for english-

Endelig har sommeren kommet. Og når den først kom, kom den plutselig. Jeg hadde vent meg til å jobbe i 0 til 5 plussgrader, og nå er det plutselig over 20! Vifta som jeg brukte til oppvarming i vinter, bruker jeg nå til å suge inn sval luft utenfra. Kjekt :)

Kan ellers nevne at jeg har gitt opp min hjemmelagede skivepusser. Jeg klarte ikke å få den presis, flat og rett nok... Den er erstattet med en Axminster bånd- og skive-pusser. Litt mindre diameter på skiva(200 mm), men helt presis og mye lettere i bruk. Dessuten en fin båndpusser i samme maskin.

Er i full sving med planlegging og produksjon av prosjekter som skal selges på messer til høsten/vinteren. Bilder og fyldig rapport kommer etterhvert.

Husk å følg meg på Facebook :)

Finally the summer has arrived. And when it first came, it came suddenly. I had got myself into working in 0 to 5 degrees Celsius (32-41 degrees Fahrenheit), and now it's suddenly over 20(68 degreees Fahreinheit). The fan that I used for heating in the winter, I now use to suck in cooler air from outside. nice :)

I will also mention that I have given up my homemade disk sander. I could not get it precise, flat and straight enough... It is replaced with an Axminster belt and disc sander. Slightly smaller diameter on the disk(200 mm), but precise and much easier to use. Also, a nice belt sander in the same machine.I have started working on plans and production of projects to be sold at fairs this fall/winter. Photos and full report is coming soon.

Remember to follow me on Facebook :)

tirsdag 21. mai 2013

#050 Spalted Birch and segmented Teak, part 1

- scroll down for english -

Jeg holder nå på med et prosjekt med to boller, hver bestående av surnet Bjørk (Betula pubescens) samt noe jeg sterkt antar er Teak (Tectona grandis). Teak'en stammer fra et gammelt TV-stativ og inngår her som segmenterte ringer i tolv deler.

I natt herdet den siste limingen, og i ettermiddag har jeg dreid den første (og minste) av de to bollene. Det gikk særdeles fint. Den er ikke signert og oljet enda, det gjør jeg til slutt når begge er ferdige.

Følg med; her kommer det snart nye oppdateringer :)


I am now working on a project with two bowls, each consisting of spalted Birch (Betula pubescens) and wood I strongly assume is Teak (Tectona grandis). The Teak is from an old TV stand and are included here as segmented rings in twelve parts.
 

Last night the final glue up cured, and this afternoon I turned the first (and smallest) of the two bowls. It went particularly good. It is not signed and oiled yet, I will do that when both of them are finished.

Stay tuned, there will be new updates soon :)#053 Spalted Birch and segmented Teak, part 2 - photo shoot


onsdag 15. mai 2013

#049 From battered wood to turning blanks

- scroll down for english -


Jeg har nylig reddet en stokk fra noen bjørketrær som var ganske skadet etter "hogst" med gravemaskin i forbindelse med veiutbygging ikke så langt fra der jeg bor.

Jeg måtte først sage vekk en del ødelagt materiale, før jeg kunne gå løs på selve stokken jeg var interessert i. Etter at den var gjort fri og fraktet hjem, delte jeg den opp i tre deler.

Neste steg var å avbarke disse delene. Det gikk fint, men jeg vil nevne at siden treet hadde stått nært en ganske trafikert vei, var barken FULL av sand og veistøv. Ikke bare utenpå, men langt inn i sprekker og ujevnheter på stammen. Må nok slipe knivene jeg brukte.

Så sagde jeg ut en ca 2 cm tykk skive som gikk gjennom hjertet av treet. Dette er lurt å gjøre før tørkingen, fordi veldig mange sprekker dannes ut fra sentrum av stammen. Etter at det midterste partiet er fjernet fra disse skivene også, blir de ypperlige emner til små fjøler, eller til bruk til segmenter i segmentert dreiing.

Alle delene er nå vokset i endene og klare til tørking. Mesteparten vil ligge ute i garasjen, mens jeg tar noe inn. Så får vi se når de er klare for dreibenken. (Om ca to år.)

I recently saved a piece from some birch trees that was quite damaged after "logging" with caterpillar in connection with road construction not far from where I live.
 

I had to cut away some damaged material, before I could get access to the piece I was interested in. After it was made ​​free and transported home, I divided it into three parts.

Next step was peeling of the bark from these three parts. It went fine, but I want to mention that since the tree had grown close to a fairly frequented road, the bark was FULL of sand and road dust. Not only on the outside, but deep into the cracks and bumps on the trunk. I guess I will need to sharpen the knives I used. 


Then I sawd out an approximately 2 cm thick slab that went through the heart of the wood. This is recommended before seasoning, because very many cracks are formed from the center of the wood. After the middle part is removed from these planks as well, they are excellent blanks for small boards, or as segments in segmented turning.


All the parts are now waxed in the ends and ready for seasoning. Most of them will be out in the garage while some of them will be brought inside. And then we will see when they are ready for the lathe. (In about two years.)
torsdag 9. mai 2013

#048 Small bowls - photo shoot

Jeg er nå helt ferdig med en del mindre boller av Ask (Fraxinus excelsior), Bøk (Fagus sylvatica) og Eik (Quercus robur). Her ser dere bilder av noen av dem :)


I am now completely done with some small bowls of Ash (Fraxinus excelsior), Beech (Fagus sylvatica) and Oak (Quercus robur). Here you can see pictures of some of them :)


tirsdag 7. mai 2013

#047 Food safe bowl in Birch and Beech, part 1

- scroll down for english -

Jeg har de siste dagene jobbet med et emne av sammenlimt Bøk (Fagus sylvatica) og Bjørk (Betula pubescens). Bøk og Bjørk egner seg godt til produkter som kommer i kontakt med mat. Både fordi de er lite giftig og at de avgir lite lukt og smak. Tenkte dermed å prøve meg på et skikkelig mat-trygt (food safe) prosjekt.

Har også utfordret meg litt på selve dreiingen, idet jeg kun har brukt to vanlige bollejern. Har ellers kun brukt et spesial-skrapjern til å forme fordypningen til chuck'en.

Jeg synes det gikk ganske bra. Måtte likevel pusse en del i bunnen, som jeg slet med å få helt renskåret. Dette har jeg opplevd tidligere når jeg har jobbet med Bøk. Erfarer at det er eg hardt og ganske porøst tre.

Etter dreiing og pussing har bollen nå fått et strøk med ren valnøttolje. Denne er helt lukt- og gift-fri og egner seg godt til boller som skal inneholde mat. Men den gir ikke varig beskyttelse, så en bør påføre nytt strøk etterhvert. Den gir heller ikke optimal beskyttelse mot vann. Skal prøve denne bollen ut selv, og kommer med tilbakemelding på bloggen etterhvert.

Har filmet hele prosessen, og vil etterhvert legge ut video på min Youtube-kanal :)The last few days I have worked with a blank of laminated Beech (Fagus sylvatica) and Birch (Betula pubescens). Beech and Birch is very suitable for products that come into contact with food. Both because they are non-toxic and that they emit little odor and taste. So I thought I would make a really food safe project.

I have also challenged myself a bit on the turning, as I have just used two common bowl gouges. I have only used one special scraper for the shaping of the recess to the chuck.

I think it went pretty well. I had still some sanding to do in the bottom, as I struggled to get a clean cut. This I have observed earlier working with Beech. My experience is that it is a hard and quite porous wood.

After turning and polishing, the bowl has now been given one coat of pure walnut oil. This is a completely odorless and non-toxic finish that is suitable for food-containing bowls. But it does not provide lasting protection, so one should apply a new coat after a while. And it does not provide optimal protection against water. I will try out this bowl for myrself, and come back with feedback on the blog later.

I have been filming the whole process and will eventually publish the video on my Youtube channel :)


#052 Food safe bowl in Birch and Beech, part 2


fredag 3. mai 2013

#046 In betweens - Willow log, small bowls and sunshine in the shop

- scroll down for english -

For noen dager siden, kom jeg over en Selje som hadde bukket under iløpet av vinteren. Jeg klarte å sage fri en flott stokk som jeg nå har sagd opp til små, søte bolleemner. Etter god tid til tørking (ca to år) får vi se hva de kan bli til.

Våren har for alvor slått inn, og jeg har begynt å arbeide med garasjedøren åpen. Som en følge av dette, har det blitt fantastisk lyst og luftig i verkstedet.

Er snart ferdig med syv mindre boller i Bøk (Fagus sylvatica), Ask (Fraxinus excelsior) og Eik (Quercus robur). Disse har nå fått strøk nummer to av min hjemmelagede treolje, og vil være helt ferdige iløpet av helgen. (Har idag kjøpt mere kokt linolje samt blank polyuretan-lakk for videre eksperimentering med hjemmelaget olje.)

Husk ellers å følg meg på Facebook :)
A few days ago, I came across a Willow, which had broken under the snow this winter. I managed to saw off a good log that I now have sawn up into nice, small bowl blanks. After plenty of time for seasoning (about two years) we will see what they can become.

Spring has really begun, and I have started to work with the garage door open.
As a result, it has been amazing light and airy in the workshop.
 

I am almost finished with seven smaller bowls in Beech (Fagus sylvatica), Ash (Fraxinus excelsior) and Oak (Quercus robur). These have now had their coat number two with my homemade finishing oil, and will be completely done over the weekend. (Today I have bought more boiled linseed oil and a glossy polyurethane for further experimentation with homemade finishing oil.)

Remember to follow me on Facebook :)