søndag 28. april 2013

#045 Candle holders in Maple burl, part 2 - photo shoot

Etter nok et strøk med hjemmelaget treolje, er telysholderne nå ferdige. Igår kveld og idag har jeg tatt flotte bilder. Bare se selv :)
After another coat of home made finishing oil, the candle holders are now finished. Last night and today I have taken some great pictures. Just see for yourself :)
Candle holders in Maple burl, part 1


torsdag 25. april 2013

#044 Candle holders in Maple burl, part 1

- scroll down for english -

Jeg prøver nå ut et helt nytt materiale. Jeg har hatt det liggende en god stund og prioritert andre prosjekter istedet. Men nå tenkte jeg det var på tide. Utgangspunktet er et stykke rikule i Lønn. Har sagd meg to små emner, og holder nå på å forvandle dem til telysestaker.

Var litt usikker på hvor lett det ville være å skjære i. Både fordi Lønn kan ha et ganke hardt trevirke, og at dette er en rikule med alle mulige slags fiberretninger... Men det viste seg å gå som varm kniv i smør (nesten). Lett å skjære og helt rene snittflater uten noe som helst oppflising.

Etter å ha gitt emnene hovedformen og snudd dem i dreiebenken, borret jeg ut rom til glassinnsatser. Disse er med både på grunn av brannsikkerhet og at de kan tas ut og rengjøres om de blir fulle av stearin. Fikk nesten riktig dimensjon med en gang - måtte pusse litt for å få dem til å passe helt.

Har gitt dem et strøk med min hjemmelagede treolje. Nå står de på herding i garasjen. De kommer til å få et nytt strøk imorgen, og vil være helt ferdig noen dager etter det.

Følg med, så får dere snart se bilder av det ferdige produktet :)


I am now trying out a completely new material. I have had it lying a while in the shop and prioritized other projects instead. But now I thought it was time. The starting point is a piece of Maple burl. I have cut out two small blanks which I am now transforming into candleholders.

I was a little unsure how easy the wood would be to cut. Both because Maple can be very hard, and that this is a burl with all sorts of fiber directions... But it turned out to go like a hot knife through butter (almost). Easy to cut and perfectly clean cut surfaces without any tearout.

After giving the blanks the main shape and turning them in the lathe, I drilled out room for the glass inserts. These I include both because of the fire hazard and that they can be removed and cleaned if they get full of wax. I got almost correct dimension at once, but I had to sand a bit to get them to fit perfectly.

I have given them a coat of my homemade finishing oil. Now they stand in the garage for curing. They are going to get a new coat tomorrow, and will be fully completed a few days later.

Stay tuned, and you will soon see pictures of the finished product :)Candle holders in Maple burl, part 2 - photo shoot


mandag 22. april 2013

#043 In betweens - Buisness cards, smow melting, small bowls and horses

- scroll down for english -

Jeg har menge baller i luften for tiden, og forbereder meg allerede på flere måter til tiden før jul. For øyblikket har jeg avtale om å delta på to messer.

Det første jeg må gjøre er å produsere en hel del i sommer. Både store, spennende prosjekter og mindre boller, lysestaker, bokser etc. som passer bedre som julegaver.

Har også lekt meg med Photoshop, og laget mitt eget visittkort
 
Snøsmeltingen går ellers sing gang. I utgangspunktet var jeg litt redd for hvordan alt smeltevannet skulle innvirke på garasjegulvet, men det har gått strålende fint :)

Til slutt tar jeg med at jeg har sagd ut to hester i Lind (med båndsaga) som jeg har sendt til min far. Disse er treskjæreremner som han skal skjære videre ut. Trykk her for å se video!

Har flere ferdig tørkede emner i mange ulike tresorter og størrelser klare, så det blir mange spennende prosjekter å lese om her i sommer.

Husk ellers å følg meg på Facebook

I have several projects going on these days. And I am allready prepearing for the time before Christmas. At the moment I have agreed to participate in two markets.

The first thing I must do is to produce a lot this summer. Both large and exciting projects and smaller bowls, candleholders, boxes, etc. that fits better as Christmas gifts.


I have also had fun vith Photoshop and created my own buisness cards.

By the way, the snow is still melting. Initially I was a little
concerned how all the melt water would affect the garage floor, but it has not coused any trouble yet :)

Finally, I will mention that I have sawn out two horses in Basswood (at the band saw) that I have sent to my father. These are woodcarving blanks that he will do some work on. Click here to see the video!

I have several seasoned blanks in many different wood types and sizes ready, so eventually there will be many exciting projects to read about this summer.

Remember to follow me on Facebook
:)  

tirsdag 16. april 2013

#042 Home made oil finish

- scroll down for english -


De siste dagene har jeg eksperimentert med en god oppskrift på hjemmelaget oljefinnish til mine dreieprosjekter.
Grunnoppskriften er:
1/3 polyuretan (oljebasert lakk)
1/3 kokt linolje (kan erstattes med thung-olje)
1/3 white spirit (kan erstattes med nafta)

En av de største fordelene med å lage sin egen oljeblanding, er at du kan endre på igrediensene og også på blandingsforholdet for å oppnå ulike egenskaper. Tenk bare på forskjellen om du bruker en høyglanset lakk eller en matt en!

Dette skal jeg absolutt fortsette å eksperimentere med :)
The last few days I have been experminting with a good recipe for a home made oil finish for my turned works.

The basic recipe is:
1/3 polyurethane
1/3 boiled linceed oil (can be replaced with thungoil)
1/3 mineral spirits (can be replaced with nafta)

One of the biggest advantages with making your own oil blend is that you can change the ingredients and also the mix ratio to obtain different results. Just think of the difference from using a gloss polyurethane to a satin one.

This is something I am deffinently going to continue experimenting with :)

fredag 12. april 2013

#041 3 x Oak and Merbau, part 2 - finishing and photo shoot

- scroll down for english -


I dag er prosjektet endelig ferdig. Det har vært satt noe på vent, fordi jeg har ventet på et "firkant-skrapjern" som jeg trengte for å ferdiggjøre skåla med rette loddrette sider. Denne har en rett bunn som møter de invendige sidene i 90-graders vinkel. Dette er ikke så lett å få fint til med andre redskaper en et 90-graders firkant-skrapjern. Særlig i et hardt treslag som Eik...

Denne skåla har også gitt meg en annen utfordring - en sprekk som måtte tas hånd om. Den ble limt både fra innsiden og utsiden, og inngår nå i treets naturlige linjer uten å forstyrre.

Etter noen dager med oljing og polering er skålene endelig helt ferdige. Har nettopp hatt en fin fotoseanse i mitt enkle (dog svært velfungerende) fotostudio - på sofaen. Bruker en stor rull med papir som bakgrunn og underlag. Lyskilden er naturlig lys fra to store vinduer på venstresiden.

Du kan se selv hvor bra det fungerer :)

Today the project is finaly done. It has been put on hold for a while, because I have been waiting for a square-head scraper that I needed to complete the bowl with straight vertical sides. This bowl has a straight internal bottom which meets the sides at an 90-degree angle. Not so easy to complete successfully with any other tool than ha square-head scraper. Especially in such a hard wood as Oak ...

This bowl has also given me another challenge - a crack that had to be dealt with. I glued it from both the inside and outside, and it is now part of the natural lines of the wood without interfering.

After a few days of oiling and polishing, the bowls are now completely finished. I have just had a nice photo shoot in my simple (but very well-functioning) photo studio - on the couch. I am using a big roll of paper as the background and surface and my light source is the daylight from two large windows at the left side.

You can see for yourself how well it works :)

 

3 x Oak and Merbau, part 1 

Hoscra Woodturner is at Facebook as well
torsdag 4. april 2013

#040 In betweens - Winter report and European Lime

- scroll down for english -

For tiden er det særdeles mye snø i hele Nord-Norge, og påsken har i stor grad gått med til å flytte på den. Våren er i full gang lenger sør, både i Norge og andre land. Jeg føler absolutt en viss misunnelse, og gleder meg til snøen smelter bort og det blir grønt og fint her også. Men jeg passer meg selvfølgelig for å klage; jeg bor tross alt her av egen fri vilje :)

Er så langt fornøyd med hvordan garasjeverkstedet har fungert gjennom vinteren. Jeg har hatt noen episoder med vann på gulvet, noe jeg håper jeg kan forhindre gjenntar seg ved noen utbedringer jeg skal gjøre til sommeren.

Temperaturen har ikke vært problematisk. Ved hjelp av vifteovn og godt nok med klær, har jeg hatt brukbar arbeidstemperatur hele vinteren.

Rett over påske fikk jeg en pakke på døra. Det er alltid kjekt. Har fått to solide stykker Lind i hus. Hver på 36-37 x 7,5 x 100 cm. Disse vil etterhvert bli til litt av hvert. (Det er bare å følge med.)

Til slutt vil jeg nevne at jeg har laget en film om hvordan jeg (ofte) ferdiggjør arbeidene mine. Her ser dere hvordan jeg bruker Danish Oil, fint stålull og Carnauba-voks til å gi det segmenterte fatet en superglatt overflate.

Gleder meg til sommeren :)
 

Currently there is particularly much snow in Northern Norway, and Easter has largely been used to move it around. Spring is in full swing further south, both in Norway and other countries. I am really feeling a certain amount of envy and I am ass well looking forward until the snow melts away and it becomes nice and green here too. But of course I reserve me from complaining, after all I live here of my own free will :)

I am so far pleased with how the garage workshop has worked through the winter. I have had some episodes of water on the floor, which I hope I can prevent repeating due to some improvements I will do this summer.

The temperature has not been problematic. With fan assisted oven and good enough clothes, I have had useful working temperature all winter.

Just after Easter I received a package at the front door. That is always fun. I have got two solid pieces of european Lime (similar to Basswood). Each of 36-37 x 7.5 x 100 cm (about 14 1/2 x 3 x 37 1/3 inches). These will eventually turn in to many different projects. (Just wait and aee.)

Finally I want to mention that I have made a movie about how I (often) finish my work. Here you can see how I use Danish Oil, fine steel wool and Carnauba wax to give the segmented tray a super smooth finish.


I am looking forward to the summer :)mandag 1. april 2013

#039 Segmented tray, part 4 - photo shoot

- scroll down for english -

Idag har jeg endelig hatt fotoseanse med det ferdige fatet. Det har ligget i garasjen noen dager for herding av oljen og generell venting, fordi jeg har vært "avbrutt" av påskekos :)

Fatet har fått to lag Danish Oil og et godt lag carnauba-voks på toppen. Mellom hvert lag olje (og voks) har fatet blitt polert med fin stålull. På denne måten blir den endelige finishen svært glatt og jevn.

Husk ellers å følg meg på facebook :)
Today I have finally had a photo shoot with the finished tray. It has been in the garage for a few days curing the oil finish and general waiting, because I have been "interrupted" by the easter  :)

The tray has gotten two coats of Danish Oil and a good coat of carnauba wax on top. Between each coat of oil (and wax) it has been polished with fine steel wool. This way, the final finish is very smooth and even.

Remember to follow me on facebook :)