tirsdag 26. mars 2013

#038 Segmented tray, part 3 - turning and sanding

- scroll down for english -

Har endelig fått dreid ferdig fatet. Nå gjenstår kun oljing, polering og kanskje et lag voks til slutt.

Festet emnet til dreiebenken ved hjelp av en planskive. Dreide fatet perfekt plant og rundt og dreide til undersiden med spor til chucken. Så snudde jeg emnet og hulte det ut.

Dreieprosessen gikk ganske greit. Det vanskeligste var å få like fin overflate på bjørkesegmentene, som kun lå med sideveden ut, og de solide bitene av Bøk, som både hadde endeved og sideved eksponert. Her ble det både skraping med skrapjern og finskjæring med bollejern, på dertil egnede overflater.

Etter å ha pusset fatet (til 400k) og signert det med svipenn, har jeg gitt det et strøk med Danish Oil. Nå står det og herder i garasjen. Om noen dager anser jeg prosjektet for å være helt ferdig. Da vil jeg legge ut flere bilder.
I am finally finished turning the tray. Now it is just oiling, polishing and maybe a layer of wax left.

I attached the blank to the lathe with a face plate. I turned the outside perfectly round and prepeared the underside for the chuck by cutting a rebate with a scraper. Then i turned around the blanks and hollowed it out.

The turning process went pretty smoothly. The most challenging task was getting equally nice finish on the Birch segments, which only lay with the face grain out, and the solid pieces of Beech, which had both end grain and face grain exposed. Here both scraping with a scraper and smooth cutting with a bowl gouge was necessary.

After having polished the tray (to 400k) and signed it with a pyrograph, I have given it a coat of Danish Oil. Now it is curing in the garage. In a few days I will consider the project to be completed. Then I will post more pictures.


Segmented tray, part 1 - planning and preparations
Segmented tray, part 2 - the big glue up 
Segmented tray, part 4 - photos shoot  

onsdag 20. mars 2013

#037 Segmented tray, part 2 - the big glue up

- scroll down for english -

Siden sist har jeg drevet med en hel del pussing, fresing og liming. Først limte jeg sammen de to tolvsegmenters ringenge av Bjørk. Disse pusset jeg flate på den ene siden (med min hjemmelagede pusseskive). Deretter freste jeg den andre siden med mitt egenproduserte frese-avretterbord. Dermed var jeg sikker på at ringene var blitt perfekt avrettet.

Så var det mere liming: Limte først sammen de to bjørkeringene, dernest den øverste og nederste skiven av Bøk. Etter at det hele hadde stått i klem over natten, var prosjektet endelig klart for dreiebenken.

Det gleder jeg meg stort til. Følg med, så får du se :)


Since last time I've been doing a lot of sanding, cutting and gluing. First I glued the two twelve-segments rings of Birch together. Then I sanded them flat on one side (with my homemade disk sander). Next I routet the other side flat with my own produced router planer table. Thus, I was sure that the rings were perfectly coplanar.
 

Finally more gluing: First I glued together the two Birch rings, then the top and bottom plate of BeechAfter it had all been in the clamps over night, the project was finally ready for the lathe.
 
I'm really looking forward to start turning. Stay tuned and you'll see :)


Segmented tray, part 1 - planning and preparartions 
Segmented tray, part 3 - turning and sanding
Segmented tray, part 4 - photos shoot

lørdag 16. mars 2013

#036 Segmented tray, part 1 - planning and preparations

- scroll down for english -

For tiden jobber jeg med et nytt spennende segmentert fat.

Dette vil bestå av en bunn av et helt stykke Bøk (Fagus sylvatica). Oppå denne skal det ligge to ringer - hver bestående av tolv segmenter av Bjørk (Betula pubescens). Og på toppen av dette igjen, vil det ligge en ring i solid Bøk.

Først fant jeg materialer til prosjektet. Bredden på bøkebordene var nesten 20 cm. Dette ble dermed maksimal ytre diameter på det ferdige produktet. Sagde ut to sirkler av Bøk og to 3 cm brede bord av Bjørk på båndsaga.

Neste steg ble å sage til i alt 24 små deler av Bjørk. Jeg nummererte alle sammen for å sikre best mulig kontinuitet i trestrukturen på det ferdige produktet til slutt.

Har nå kommet så langt at jeg har limt sammen fire halve bjørkeringer.

Følg med for oppdateringer etterhvert.

Flere detaljer underveis finner du på Facebook :)

Currently I am working on a new exciting segmented tray project.

This will consist of a base in solid Beech (Fagus sylvatica). On top of this there will be two rings - each consisting of twelve segments of Birch (Betula pubescens). And on top of this again there will be a ring in solid Beech.

First, I found the materials for the project. The width of the beechboards was almost 20 cm. So this was to be the maximum outer diameter of the finished product. I sawed out two circles of Beech and two 3 cm wide board of Birch on the band saw.

The next step was to cut the total of 24 small pieces of Birch. I numbered all together to ensure the best possible continuity in the tree structure at the end.


I have now come so far that I have glued together four half rings of Birch.

Stay tuned for updates.

More details along the way at Facebook :)Segmented tray, part 2 - the big glue up
Segmented tray, part 3 - turning and sanding 
Segmented tray, part 4 - photo shoot 

torsdag 14. mars 2013

#035 Segmented Birch and spaltet Rowan, part 3 - photo shoot

Etter to strøk med Danish Oil med påfølgende polering med fint stålull er bollen endelig ferdig. Idag har jeg tatt bilder av den. I tillegg til det, har jeg lagt ut en video av dreieprosessen på youtube. Håper det er fornøyelig og interessant. Det har iallefall vært et svært givende og lærerkit prosjekt for meg.


Nyt bilder og video :)


After two coats of Danish Oil followed by polishing with fine steel wool the bowl is finally done. Today I have taken pictures of it. In addition to that, I've posted a video of the turning process on youtube. Hope it's enjoyable and interesting.It has certainly been a very rewarding and educational project for me.

Enjoy the pictures and the video :)Segmented Birch and spalted Rowan, part 1 - prepearing the blank
Segmented Birch and spalted Rowan, part 2 - turning and oiling 

søndag 10. mars 2013

#034 Segmented Birch and spaltet Rowan, part 2 - turning and oiling

- scroll down for english -


Idag har jeg dreid bollen helt ferdig. Nå er det bare noen dager med oljing, tørking og polering igjen, før den er HELT ferdig. Har desverre glemt å ta bilder av deler av prosessen fordi jeg har vært opptatt med å filme (!). Vil presentere en video som tar for seg hele dreieprosessen når bollen er helt ferdig.

Dreiingen hadde to spesielle utfordinger. For det første er det, for meg, fortsatt utfordrende å dreie ned i en bolle som smalner av mot toppen. (Både på grunn av manglende erfaring, og det at jeg er venstrehendt. Alle tredreiere vil skjønne hva jeg mener her...)En gang skal jeg skaffe meg en dreiebenk med vridbar hoveddok, så jeg kommer skikkelig til.

Den andre utfordringen, som var større, var å få tverrveden av den porøse rogna og langsveden av den segmenterte bjørka til å bli like fine, samtidig. Brukte jeg EN teknikk var bjørka slett og glatt, mens rogna fliset seg opp. Gjorde jeg det anderledes var det bjørka som fliste seg opp...

Løsningen var til slutt å skjæreskrape svært forsiktig. Slikt lærer man av :)

Kommer tilbake med bilder (+ video) når bollen er HELT ferdig.

Følg meg på Facebook: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner

Today I'm completely finished turning the bowl. There are only a few days of oiling, drying and polishing left until it is COMPLETELY finished. Unfortunately I forgot to take pictures of parts of the process because I've been busy filming (!). Will present a video that addresses the whole turning process when the bowl is complete.
 

The turning had two particular challenges. First of all it's still challenging for me to turn down into a bowl which tapers towards the top. (Both because of lack of experience, and the fact that I'm left-handed. All Wood turners will understand what I mean here...) In the future I'll get myself a lathe with a rotatable headstock - challenges relating to my left-handednes solved.

The second challenge, which was larger, was getting the end-grain of the porous Rowan and the face-grain of the segmented Birch to end up equally smooth. One way the Rowan splintered up while the Birch was smooth. Another way it was opposite...

The solution was eventually to shear scrape very gently. This (and similar) experiences I learn alot from :)

I'm coming back with pictures (+ video) when the bowl is completely finished.
 


Follow me at Fracebook: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner


Segmented Birch and spalted Rowan, part 1 - prepearing tha blank
Segmented Birch and spalted Rowan, part 3 - Photo shoot torsdag 7. mars 2013

#033 Segmented Birch and spaltet Rowan, part 1 - prepearing the blank

- scroll down for english -

Holder nå på med et emne der jeg limer sammen en "ring" av åtte små biter Bjørk (Betula pubescens) med et lite bolleemne av surnet Rogn (Sorbus aucuparia). Dette for å fortsette min forskning på segmented turning.

Limte sammen bjørkeringen for noen dager siden. Idag har jeg pusset den flat på pusseskiva samt høvlet rogneemnet flatt på avretterhøvelen. Dermed var de klare til sammenliming.

Har tatt det hele med inn, for optimal temperatur under limingen. Begynner dreiingen tidligst imorgen, så limet får herdet skikkelig.

Følg med videre. Jeg er iallefall spent på resultatet :)

I'm now working on a blank which is a lamination between a "ring" of eight pieces of Birch (Betula pubescens) and a small bowlblank of spalted Rowan (Sorbus aucuparia). This is to continue my research on segmented turning.

I glued together the Birch ring a few days ago. Today I sanded it flat on the disc sander and then planed the Rowan blank flat on the Jointer. They were now ready for glueup.

I have taken it all into the living room, for optimal temperature during the lamination. I'll not start the turning before tomorrow, so the glue will be properly cured.

Follow along. I'm really excited about the result :)


Segmented Birch and spalted Rowan, part 2 - turning and oiling
Segmented Birch and spalted Rowan, part 3 - Photo shoot søndag 3. mars 2013

#032 My first segmented turning bowl

I det siste har jeg endelig beveget meg ut i segmented turning-verdenen. En aldeles flott verden som åpner mange nye dører for meg som tredreier. Etter at jeg sist uke lagde min egen store skivepusser, er det nå mulig for meg å lime sammen mange mindre deler til skiver, pusse disse flate på begge sidene for så å lime dem sammen til større emner som kan dreies på dreiebenken. Dette kommer jeg til å bruke mye tid på fremover :)

Jeg fant en passelig stor (liten) planke av Eik (Quercus robur) som jeg sagde opp i 16 like deler. Vinkelen på delene er på 22,5 grader. På den måten passer de sammen, og åtte stykk utgjør til sammen en sirkel. Limte først sammen to og to, så fire og fire. Når disse var tørket pusset jeg de møtende flatene flate så de passet perfekt til siste liming. Nå hadde jeg to skiver bestående av åtte deler hver.

Disse pusset jeg helt flate, slik at de igjen kunne limes sammen. I tillegg limte jeg en skive Ask (Fraxinus excelsior) over og en under.

Dermed hadde jeg et emne klart til dreiing.

Dreide en pen liten bolle av det hele, og ble veldig positivt overrasket av resultatet. Utrolig artig, spennende og flott. Svært inspirerende. Etterhvert vil det blir flere segmented turning-prosjekter å lese om her :)


In the last days I have finally moved into the world of segmented turning. A perfectly wonderful world that opens many new doors for me as a woodturner. Since I made my own large disk sander last week, it is now possible for me to glue together many smaller pieces, sand them flat on both sides to glue them together into larger blanks that can be turned on the lathe. I'm going to spend alot of tine on this in the future. :)

I found a suitably large (small) plank of Oak (Quercus robur) wich I sawed into 16 equal parts. The angle of the parts is at 22.5 degrees. This way they fit together, and eight pieces make up a circle. I first glued two and two, then four and four. When these had dried I sanded the mating surfaces flat so they fit perfectly on the final glueup. Now I had two slices of eight parts each.

I sanded these perfectly flat, so that they in turn could be glued together. In addition, I glued one slice of Ash (Fraxinus excelsior) above and one below.
 

Now I had a blank ready for the lathe.

Turned a pretty little bowl of it all and were very pleasantly surprised by the result. Incredibly fun, exciting and wonderful. Very inspiring. Eventually it will become more segmented turning projects to read about here :)