torsdag 31. januar 2013

#023 In betweens - Wintertime and plum wood

I disse tider har vi såkalt "pent, kaldt vintervær". Noe som slettes ikke er så verst. Ute har det vært nede i minus 12 grader celsius. Inne i garasjen har det kommet ned mot minus 2 grader. Ikke opptimal arbeidstemperatur, men jeg har heldigvis kjøpt en kraftigere vifteovn (2000W) som varmer opp garasjen på et blunk. Ellers er det selvfølgelig bare å ha godt med klær på. Jeg regner optimal arbeidstemperatur til å være 3 til 15 grader.

Ellers vil jeg nevne at jeg fra Tor Arne Jørgensen (rikulemester) har fått et stykke av plommetre (Prunus domestica). Eller; egentlig fra svigermora hans. Jeg lovet å takke henne :) Trestykket har jeg avbarket og delt opp i passelig tykke skiver. Etter en periode med akklimatisering, vil det inngå i sammeliminger og dreies til noe pent (håper jeg). Utrolig flotte tegninger i plommetreet, forresten. En hel del purpur; både i stammen og i barken jeg skrellet av. :)

Jeg er svært fornøyd med hvordan garasjeverkstedet fungerer i vinterkulda. Neste utfordring blir vel vårløsninga. Håper det ikke blir for vått på gulvet...
These days, we have a so-called "clear, cold winter weather". Something that is not at all bad. Outside there has been down to minus 12 degrees Celsius (10.4 degrees Fahrenheit). Inside the garage it has come down to minus 2 degrees (28,4 degrees Fahrenheit). Not aptimal working temperature, but I luckily bought a more powerful fan assisted oven (2000W) that heats the garage in no time. Anyway, I must wear anough clothes. I reckon optimum working temperature to be 3 to 15 degrees Celsius (37 to 59 degrees Fahrenheit).

I would also like to mention that I from burlmaster Tor Arne Jørgensen has received a piece of plum tree (Prunus domestica). Or, actually from his mother in law. I promised to thank her :) This piece I've peeled and divided into suitably thick slices. After a period of acclimatization, it will be included in laminations and turned into something nice (I hope). Incredibly beautiful drawings in the plum tree, by the way. A lot of purple, both in the trunk and the bark I peeled off. :)

I am very pleased with how the garage workshop works in the winter cold. The next challenge will be the spring thaw. I hope it does not get too wet on the floor ...#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1


lørdag 26. januar 2013

#022 Birch is more than just birch 1/2

I disse dager er jeg så godt som ferdig med et nytt dreiearbeid i bjørk. Emnet bestod av et stort stykke surnet bjørk pluss en tynnere fjøl frisk bjørk limt sammen. Det er deilig å se at bjørk ikke nødvendigvis bare er bjørk. Og at det selvfølgelig finnes ulike arter. I tillegg er den surna bjørka vokst opp i Tromsø, mens den tynnere, friske delen er fra sørnorge et sted. Dette alene er nok til at trærne har vokst med ulik hastighet og dermed gir et trevirke med noe ulik fasthet, karakter og utseende. Det er altså mange grunner til at de to delene fremstår ulikt. Spennende!

Emnet egnet seg godt til en form jeg har jobbet lite med tidligere, men har hatt lyst til å prøve meg på: Nemlig en rundere, lukket form som altså smalner av mot toppen. Dette byr på nye utfordringer for meg. Noe som også fører til ny kunnskap og erfaring. Filosofien er å gå rolig nok frem samt føle at jeg har kotroll hele tiden. Skulle noe uforutsett skje, er det viktig å legge ned arbeidet og analysere hendelsen. Jeg vil lære av mine feil, så jeg unngår å gjennta dem senere.

Treverket inneholdt kun noen få bittesmå sprekker som jeg valgte å ikke gjøre noe med. (Noe som heldigvis viste seg å gå helt fint.)

Bollen har fått et strøk med Danish Oil, og står nå og herder i garasjen. Skal enda gi den et til to strøk til før jeg anser den som ferdig. Kommer til å legge ut flere bilder av den når den er HELT ferdig.

Er det noen som har spørsmål angående arbeidet, er det bare å spørre. Det er bare hyggelig å svare :)


These days I'm almost finished with a new turning project in birch. The blank consisted of a large piece of soured birch plus a thinner board of fresh birch laminated together. It's nice to see that birch is not necessarily just birch. And of course there are different species. In addition, the sour birch grew in Tromsø (in the northern part of Norway), while the thinner, healthy part is from southern Norway somewhere. This alone is enough to make the trees grow at different speed and provide timber with different strength, character and appearance. There are therefore many reasons why the two parts appear differently. Exciting!

The blank was well suited for a shape I've hardly ever worked on earlier, but have been interested to try out: A rounder more closed form. This presents new challenges for me. Which also leads to new knowledge and experience. My philosophy is to move slowly enough forward to feel I'm canstantly in kotroll. If something unforeseen happens, it's important to lay down the work and analyze the incident. I will learn from my mistakes, so I avoid repeating them later.

The timber had only a few tiny cracks that I chose to do nothing about. (Something which fortunately turned out fine.)

The bowl has had one coat of Danish Oil and is now curing in the garage. I'll still give it one or two coats before I consider it finished. I'll post more pictures when it's FULLY completed.

Does anyone have any questions about the process, just ask. I'll be more than happy to answer :)
Birch is more than just birch 2/2 - Photo shoot

 

søndag 20. januar 2013

#021 Sour birch meets healthy beech 2/2

Nå er jeg helt ferdig med min første bolle av surnet bjørk. Et særdeles fornøyelig prosjekt.

Mye ble planlagt underveis, og det første som skjedde siden jeg skrev sist, var at bollejernet, i et selvstendig øyeblikk uten min fulle oppmerksomhet, grov seg inn i bollen og lagde et dypt kutt! Særdeles overraskende og skremmende når det skjer, men det medfører heldigvis ikke stor fare for personskade. Treverket er det derrimot verre med. Slike hendelser kan føre til at du må endre designplanene. For å fjerne kuttet, måtte jeg dreie av en hel del, noe som igjen førte til at bollen fikk et mye slankere og mere elegant uttrykk. Altså: Hell i uhell :)

Når utsiden var ferdig, Snudde jeg bollen og hulte ut innsiden. Etter dreiing og pussing snudde jeg bollen enda en gang, og festet den i et flott gummioppheng for å dreie undersiden ren.

Til slutt har bollen fått to strøk Danish Oil, god tid til å herde pluss polering med fint stålull.

Dette her vært en gledelig start på den surna bjørka. Og vi har mye spennende å se frem til i alle de andre emnene :)Now I'm completely done with my first bowl of soured birch. A really enjoyable project.

Much was planned as I was working, and the first thing that happened since I last wrote, was that the bowlgauge, in a independent moment without my full attention, dug into the bowl and made a deep cut! Extremely surprising and scary when it happens, but fortunately it do not cause a high risk of injury. It's much worse for the wood.
Such events can cause you to have to change the design plans. To remove the cut, I had to turn away a lot, which then led to the bowl having a much leaner and more elegant look. So: Not so bad anyway :)

Once the outside was finished, I turned the bowl over and hollowed the inside. After turning and sanding I turned the bowl over again and secured it in a nice rubber-mounting to turn the underside clean.


Finally the bowl got two coats of Danish Oil with plenty of time to cure. In between the coats I polished the bowl with fine steel wool.

It's been a pleasing start for the soured birch. And we have many exciting projects to look forward to in all the other blanks :)

Sour birch meets healthy beech 1/2

onsdag 16. januar 2013

#020 Rowan firewood 6/6 - Photo shoot

Har i det siste gjort ferdig rognekubbe-prosjektet mitt. Begge emnene er ferdig dreid, pusset og oljet. Det var tendenser til små sprekker i det andre emnet også, men litt superlim eliminerte disse.

Dette har vært et flott lite prosjekt som har lært meg (og mint meg på) en del viktige ting som jeg skal ta med meg videre. Særlig det med sprekkene. Skulle unngått dem i utgangspunktet ved å lage kun ett emne fra midten an vedkubben. Men jeg har også fått trening og erfaring i hvordan man kommer over slike hindringer.

Bare noen få dager til sola er tilbake i Tromsø. Når været er klart, får man et deilig inntrykk av ekte dagslyd igjen. Dette har jeg idag utnyttet som lyskilde under fotograferingen av bollene.

Nyt bildene :)
I've recently completed my rowan firewood project. Both blanks are fully turned, sanded and oiled. There were signs of small cracks in the second blank too, but a little superglue eliminated these.

This has been a great little project that has taught me (and reminded me about) some important things that I will bring with me. In particular, the cracks. I should have avoided them in the first place by making only one piece from the middle of the firewood. But I have also got training and experience in how to get through these obstacles.

 
In just a few days the sun will be back in Tromsø. When the weather is clear, you get a superb impression of genuine daylight again. Today I've used this natural light as the main light source during the photo shoot of the bowls. 


Enjoy the pictures :)
Rowan firewood 1/6
Rowan firewood 2/6 - When one becomes two
Rowan firewood 3/6 - Cracks!
Rowan firewood 4/6 - Eliminating cracks
Rowan firewood 5/6 - Finishingmandag 14. januar 2013

#019 Sour birch meets healthy beech 1/2

Idag har jeg startet min første dreiing på den sure bjørka jeg har hatt liggende. (Noen av emnene har jeg hatt inne i stua en stund, og de er allerede klar til bruk.)

Igår limte jeg sammen to av emnene med hvert sit stykke "friskt" trevirke. Den ene i et stykke bjørk, den andre i et stykke bøk.

Nå har jeg altså begynt å jobbe med sistnevnte.


Først sagde jeg alt rundt med båndsaga, så det skulle bli mindre jobb på dreiebenken. Så skrudde jeg emnet fast i planskiven som jeg igjen skrudde fast på dreiebenken. På store emner anser jeg dette for å være den sikreste og beste måten å feste emnet til benken på.

Jeg har grovformet de ytre lunjene samt laget et "håndtak" i bunnen som chucken kan holde fast bollen med når jeg skal snu den og hule ut insiden. Dette "håndtaket" skal jeg dreie bort helt til slutt.

Spennende å jobbe med den surna bjørka. Fra tidligere vet jeg også at bjørk og bøk gjør seg veldig godt sammen. Gleder meg stort til å se det ferdige resultatet. :)

Today I started my first turning of the sour birch I've had lying around. (Some of the blanks I've had in the living room for a while, and they are already ready to use.)

Yesterday I glued together two of the blanks with two pieces of "fresh" wood. One piece of birch and one piece of beech.

Now I have begun working on the one that's glued together with a piece og beech.

First I sawed everything to a sircular shape with my bandsaw, so it would be less work on the lathe. Next I screwed the piece on to a faceplate which I then screwed on to the lathe. On major pieces I consider this the safest and best way to fasten the piece on the lathe.

I've rough shaped the outer lines and made a "handle" for the chuck jaws to grip the bowl when I later turn it around and hollow the innside. I'll cut away this "handle" in the end.

It's exciting to work with the sour birch. From earlier projects I know that birch and beech makes a verry good couple. I'm really looking forward to see the final result. :)Sour birch meets healthy beech 2/2


torsdag 10. januar 2013

#018 In betweens - Water, digging, radio and a bit of turning

De siste dagene har jeg vært opptatt med både det ene og det andre.

På morgenen, den 7. januar, var det ene hjørnet av verkstedet plutselig fullt av vann! Jeg holder til i en garasje, men hadde ikke forventet slike mengder. Forklaringen var tele i jorda som følge av en lang barfrostperiode og så plutselig mildvær med masse regn. Da blir det mye overflatevann. Løsningen var ganske enkel. Måtte grave litt i bakken utenfor hjørnet til jeg kom ned til et nivå som lå under det innvendige garasjegulvet. Nå renner alt vannet forbi :)

I går fikk jeg pakke fra USA. Noe som alltid er spennende. En noe forsinket julegave fra min kjære. Pakken inneholdt en stk Peltor/3M "WorkTunes". Øreklokker med innebygget radio. Nå kan jeg endelig dreie (og bruke andre maskiner) på verkstedet og høre på radio samtidig. Har testet dem idag. Ypperlig funksjon. God lyddemping. Radioen er riktignok ikke hifi, men hvem trenger hifi på verkstedet?

Holder på med den siste delen av rognekubben. Har foreløpig bare grovformet den. Legger ut bilder og rapport etterhvert.
The last few days several tasks have demanded my attention.

In the morning, January 7th, one corner of the shop was suddenly filled with water! My shop is located in a garage, but I had not expected such amounts of water. The explanation was frost in the ground as a result of a long cold period and then suddenly mild weather with lots of rain. This leads to a lot of surface water. The solution was quite simple. I had to dig into the ground outside the corner until I got down to a level that was below the interior garage floor. Now all the water flows past :)

Yesterday I got a package from the U.S. - something that's always exciting. A somewhat delayed Christmas present from my darling. The package contained a piece of Peltor/3M "Work Tunes". Earmuffs with built in radio. Now I can finally turn (and use other machines) in the workshop and listen to the radio simultaneously. I have tested them today. Excellent function. Good soundproofing. The radio is certainly not hifi, but who needs hifi in the workshop?

I'm working on the last piece of the rowan firewood project. So far it's only roughly shaped. I'll be posting pictures and report later. 

lørdag 5. januar 2013

#017 Sour rowan - first test 2/2

Endelig ferdig med min første bolle av surnet rogn. Siden sist har jeg påført to strøk med "Danish Oil" fulgt opp av pussing med fint stålull (0000).

Strålende fornøyd med den ferdige bollen.

Veldig artig prosjekt dette. Har flere (og større) emner liggende, som jeg gleder meg til å gå løs på. Hvem vet hva jeg vil finne der!?

I'm finally finished with my first bowl of soured rowan. Since last time I've applied two coats of "Danish Oil" followed up by polishing with fine steel wool (0000).

I'm really pleased with the finished bowl.

This has been a very fun project. I have more (and bigger) blanks lying that I'm looking forward to work on. Who knows what I'll find there!?
Sour rowan - first test 1/2

tirsdag 1. januar 2013

#016 Sour rowan - first test 1/2

Har endelig gått løs på den surna rogna. Et av emnene (som har ligget inne til tørking en stund) er nå ferdig tørket og klart til bruk. Igår formet jeg utsiden og idag har jeg gjort den så godt som ferdig. Det mangler bare ett strøk olje. Og selvfølgelig en del tid for herding av denne.

Har allerede erfart at rogna er svært porøs av seg, og når den er surnet, ser jeg nå (ikke overraskende) at den er ytterligere løs i veden. Måtte gå forsiktig frem, og det ble selvfølgelig en hel del pussing til slutt.

Siden emnet var ganske lite, valgte jeg å lage en "for stor" bolle. Det var ikke nok ved til stede for å lage hele omkretsen, og jeg valgte å gjøre dette til en spennende detalj i skåla.

Dette er i sin helhet et første prøveprosjekt, men jeg er likevel virkelig fornøyd. Særlig på grunn de spennende tegningene i veden. Om noen dager er begge oljestrøkene tørket - da legger jeg ut bilder av det endelige produktet.

Godt nytt år forresten :)

I have finally startet working on the sour rowan. One of the blanks (which has been drying inside for a while) is now fully dried and ready for use. Yesterday I shaped the outside and today I'm as good as done. It lacks only one coat of oil. And of course some time for curing thereof.

I have already found that the rowan is a very porous wood, and when it is soured, I now see (not surprisingly) that it is even looser. Had to work cautiously, and it was of course a lot of sanding in the end. 


Since the blank was quite small, I chose to create a "too big" bowl. It was not enough wood present to make the entire perimeter, and I chose to make this an interesting detail in the bowl.

This is entirely a first test project, but still I'm very happy with the ressult. Especially because of the great drawings in the wood. In a few days, both the oil coats will be dried - then I'll post pictures of the final product.

Happy new year by the way :)
Sour rowan - first test 2/2